ทัวร์ ตุรกี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ตุรกี สุเหร่าสีน้ำเงิน โรงแรมสไตล์ถ์้า ชมดอกทิวลิปEMIRGANPARK by Emirates 9 วัน 6 คืน
TUR-HL9D-EK : Hello Turkey BY EK

9 วัน 6 คืน

ชมดอกทิวลิปEMIRGANPARK พระราชวังก็อปกาปีชมม้ไม้เมืองทรอย สุเหร่าสีน้ำเงินล่องเรือช่องแคบบอสฟอร์ส ชมระบำหน้าท้อง*ตื่นเต้นกับปราสากปุยฝ้าย #พัก4ดาว
Day 1 : คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2 : เหิรฟ้าสู่ ดูไบ เดินทางถึง สนามบินดูไบ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง เหิรฟ้าสู่ เมืองอิสตันบลู สนามบิน Sabiha Gokcen International Airport ประเทศตรุกี เดินทางถึง สนามบิน Sabiha Gokcen International Airport ประเทศตรุกี เหิรฟ้าสู่ เมืองอิสตันบลู สนามบิน เดินทางถึง สนามบิน จากนั้นเดินทางสู่ เมืองอังการ่า เมืองหลวงของประเทศตุรกี นำทุกท่านเดินทางสู่ สุสานอตาเติร์ก

Day 3 : เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย นำท่านได้ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ ชม หุบเขา Pigeon Valley ชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองเกอเรเม ซึ่งยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 นำท่านแวะถ่ายรูป หุบเขาอุซิซาร์ ชมการแสดงพื้นเมือง “ระบำหน้าท้อง”หรือ Belly Dance

Day 4 : นำทุกท่านสู่ นครใต้ดิน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก นำท่านชม Fairy Chimneys Valley นำท่านแวะ ชมโรงงานจิวเอวร์รี่ และ โรงงานเซรามิค Pottery at Avanos Village นำท่านเข้า ชมโรงงานทอพรม

Day 5 : เดินทางสู่ เมืองคอนย่า นำทุกท่านสู่ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ นำท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ท่านจะได้สัมผัส เมืองเฮียราโพลิส นำท่านเข้า ชมโรงงานคอตตอน

Day 6 : นำท่านเดินทางชม โรงงานเครื่องหนัง ออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี นำท่านชม บ้านพระแม่มารี นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส นำท่านชม ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ นำท่านซื้อขอฝาก ร้านขนม ของฝากขึ้นชื่อของประเทศตุรกี

Day 7 : นำท่านสู่ แวะถ่ายรูปเพื่อชม ม้าไม้จำลองเมืองทรอย นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือกัลป์ลิโพลี นำทุกท่านเดินทางต่อสู่ กรุงอิสตันบูล นำทุกท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส นำท่านสู่ ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต หรือตลาดเครื่องเทศ

Day 8 : นำทุกท่านชม สุเหร่าสีน้ำเงิน นำทุกท่านสู่ จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม นำท่านเข้าชมภายใน สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค สวนสาธารณะที่สวยที่สุด นำทุกท่านชม พระราชวังทอปกาปึ นำทุกท่านชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เดินทางสู่ สนามบิน Sabiha Gokcen International Airport เหิรฟ้าสู่ สนามบินดูไบ เดินทางถึง สนามบินดูไบ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพมหานคร

Day 9 : คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์ตุรกี สุเหร่าสีน้ำเงิน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมตุรกี ราคาใกล้เคียงกัน