ทัวร์ สโลวัก ออสเตรีย ฮังการี เช็ก เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สโลวัก ออสเตรีย ฮังการี เช็ก เยอรมนี มิวนิค ฮัลล์สตัทท์ เชสกี้ ครุมลอฟ กรุงบราติสลาวา บูดาเปสต์ มหา วิหาร เซนต์ วิตัส by Qatar Airways 8 วัน 5 คืน
QR213 : East Europe 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี BY QR

8 วัน 5 คืน

Day 1 : พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Q สายการบิน กาตาร์แอร์เวย์

Day 2 : ท่านเดินทางสู่เมืองโฮเอินชวังเกา นำท่านเดินทางขึ้นปราสาทโดย ชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ เป็นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก จากนั้น นำท่านเที่ยวชมไฮไลท์เด่นของเมืองถ่ายรูปด้านนอก ไม่ว่าจะเป็น อลิอันซ์ อารีน่า สนามฟุตบอลที่ได้รับฉายาว่าเป็นเรือยาง ด้วยรูปร่างลักษณะที่ดูจะคล้ายเรือยาง

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลซ์บูร์ก ซึ่งมีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของออสเตรีย เนินภูเขาหญ้า สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง และนำท่านชมเมืองซาลบูร์ก ที่มีชื่อเสียงในเรื่องสถาปัตยกรรมบาร็อค ต่อด้วยออกเดินทางสู่ ฮัลล์สตัทท์ หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุด เดินทางสู่ เมือง Ceske Budejovice

Day 4 : นำท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ และนำท่านชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมียเมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลก และถ่ายรูป ปราสาทครุมลอฟ เป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี จากนั้นให้ท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ Klet’s Observatory และ Egon Schiele Art Centru m จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวี่ วารี เมืองน้ำพุร้อน นำท่านไปยัง Mill Colonnade เป็นสถานที่ที่มีบ่อน้ำพุร้อนถึง 5 แห่งในอาคารเดียวกัน และนำท่านถ่ายรูปกับ Colonnade Spring ซึ่งเป็นอังคารรูปทรงสวยงามในรูปแบบของนีโอ-บาร็อค เป็นลานน้ำพุเต้นระบำโดยมีเพลงประกอบ และ
นำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก

Day 5 : นำท่านเข้าชมปราสาทแห่งปราก งามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14แล้วชมพระราชวังหลวง เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใช้เป็นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทั้งหลาย แล้วเดินชม ย่านช่างทองโบราณ ซึ่งปัจจุบันมีร้านขายของที่ระลึกวางจำหน่ายอยู่มากมาย นำเดินทางสู่ กรุงบราติสลาว่า เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวาเกีย
ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบที่บริเวณพรมแดนของสโลวัค ออสเตรีย และฮังการี และใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก จากนั้น นำท่านเดินทางไป ปราสาทบราติสลาว่า ซึ่งเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งอยู่บนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล์ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ

Day 6 : นำท่านเดินทางสู่กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูงและพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้ออสเตรียชมถนนสายวงแหวน ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารอันงดงาม ท่านถ่ายรูปด้านนอกที่ พระราชวังเชินบรุนน์ พระราชวังฮอฟบูร์ก จากนั้นได้เวลาช้อปปิ้งนำท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย นำท่านเดินทางโดยรถโค้ช ข้ามพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต์
เมืองหลวงของประเทศฮังการี เป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรม รุ่งเรืองมานานกว่าพันปี

Day 7 : นำท่านเดินทางสู่กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูงและพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้ออสเตรียชมถนนสายวงแหวน ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารอันงดงาม ท่านถ่ายรูปด้านนอกที่ พระราชวังเชินบรุนน์ พระราชวังฮอฟบูร์ก
จากนั้นได้เวลาช้อปปิ้งนำท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย นำท่านเดินทางโดยรถโค้ช ข้ามพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงของประเทศฮังการี เป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรม รุ่งเรืองมานานกว่าพันปี นำท่านถ่ายรูปที่ สะพานเชน
หรือสะพานโซ่ เป็นหนึ่งในสะพานที่สวยที่สุดในยุโรปที่สร้างข้ามแม่น้ำดานูบ ถัดไปชม Elizabeth Bridge และ Parliament จากมุมสูง จากนั้น นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำดานูบ อันเลืองชื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยธรรมฮังการีในช่วง600-800 ปีมาแล้วที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ นอกจากนี้ท่านจะได้ชม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่น้ำดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใช้ในการสร้างได้ถูกนำมาจากประเทศอังกฤษ - ออกเดินทาง สู่ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศการ์ต้า แวะรอเปลี่ยนเครื่อง

Day 8 : ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ QR980

ทัวร์สโลวัก ออสเตรีย ฮังการี เช็ก เยอรมนี มิวนิค อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสโลวัก ออสเตรีย ฮังการี เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน