ทัวร์ ลาว

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง พระราชวังหลวงพระบาง พระธาตุพูสี วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี ถ้ำติ่ง by Air Asia 3 วัน 2 คืน
FD311 : สะบายดี..หลวงพระบาง BY FD

3 วัน 2 คืน

เยือนเมือง เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ตักบาตรข้าวเหนียวพระสงฆ์ตอนเช้ามากกว่า 100 รูป วัดเชียงทอง พระราชวังหลวงพระบาง วัดวิชุน พระธาติภูษี วัดแสนสุขาราม ถ้ำติ่ง น้ำตกตาดกวางสี #ช้อปปิ้งตลาดมืด #พักหลวงพระบาง 2 คืน
Day 1 : เดินทางสู่เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย(FD)
นำท่านดินทางสู่จุดชมวิว 360องศา สามารถมองเห็นเมืองหลวงพระบางจากมุมสูง พระธาตุพูสี
เดินขึ้นบันได 328 ขั้นสู่ พระธาตุภูษี สองข้างทางร่มรื่นด้วยต้นดอกจำปา มีจุดชมวิวก่อนถึงยอดพระธาตุ มองเห็นวัด บ้านเรือน ทอดยาวขนานกับแม่น้ำโขงจรดปากแม่น้ำคาน และเดินเที่ยวชม ตลาดมืด หรือ ถนนคนเดินของเมืองหลวงพระบาง ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง เป็นของระลึก หรือของฝาก

Day 2 : ทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียว ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการมาเที่ยวที่หลวงพระบาง
นำท่านสู่ วัดแสนสุขขาราม เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ ที่มีอยู่เพียงองค์เดียวในหลวงพระบาง จากนั้นนำเที่ยวชมสัมผัสความเป็นอยู่ ชมวิถีชีวิตคนหลวงพระบาง อาหารการกิน และแสดงได้ถึงความบริบูรณ์ของพืชพันธ์ในท้องถิ่น ที่ ตลาดเช้า เป็นตลาดของชาวบ้านที่ชาวหลวงพระบางจะมาจับจ่ายซื้อของใช้ยามเช้า และนำท่านเที่ยวชม วัดเชียงทอง ชม วัดวิชุนราช จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม บ้านผานมศูนย์หัตถกรรม พื้นบ้านของเมืองหลวงพระบาง ที่รวบรวมสินค้าหัตกรรมงานฝีมือต่างๆ ไวสำหรับนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม ต่อด้วยเดินทางสู่ท่าเรือ บ้านช่างไห เพื่อล่องเรือเดินทางชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขง สู่ถ้ำติ่ง ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีพระพุทธรูปไม้จำนวนนับ 2,500 จากนั้นล่องเรือกลับ หลังจากนั้น นั่งรถบัสเดินทางสู่ น้ำตกตาดกวางสี ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบางเป็นอีกหนึ่งจุดที่ควรค่าแก่การมาเยือนสักครั้งโดยน้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกหินปูน น้ำในน้ำตกจึงเป็นสีเขียวมรกตสดใส แวดล้อมด้วยป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์

Day 3 : จากนั้นนำท่านเดินทางสู่พระราชวังหลวงพระบาง ตัวอาคารที่มีการผสมผสานของสถาปัตยกรรมแบบยุโรป และนำท่านนมัสการ หอพระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูปประทับยืน ปรางค์ห้ามสมุทร เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน
โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมลาว ราคาใกล้เคียงกัน