แพ็คเกจทัวร์ ฮ่องกง

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

Package Honkong

3 วัน 2 คืน

เจ้าหน้าที่รอรับที่สนามบินฮ่องกงประตูทางออก“ExitB”+ส่งโรงแรมที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย เช้ารถรับณโรงแรมที่พักซิตี้ทัวร์ฮ่องกง(RepulseBay/เจ้าแม่กวนอิมยืมเงินฮ่องฮำ/วัดแชกงหมิว/ร้านจิวเวอรี่) บ่ายอิสระตามอัธยาศัยหรือเลือกช้อปปิ้งต่อย่านถนนนาธานจิมซาจุ่ย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม นั่งกระเช้านองปิง360องศาสักการะพระใหญ่โป่หลิน(ราคารวมรถรับ-ส่ง) ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์(ราคารวมรถรับ-ส่ง)
เจ้าหน้าที่รอรับที่สนามบินฮ่องกง ประตูทางออก “Exit B” + ส่งโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
เช้า รถรับ ณ โรงแรมที่พัก ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง ( Repulse Bay / เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน ฮ่องฮำ / วัดแชกงหมิว / ร้านจิวเวอรี่ )
บ่าย อิสระตามอัธยาศัย หรือเลือกช้อปปิ้งต่อ ย่านถนนนาธาน จิมซาจุ่ย
หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม
นั่งกระเช้านองปิง 360องศา สักการะพระใหญ่โป่หลิน (ราคารวมรถรับ-ส่ง)
ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (ราคารวมรถรับ-ส่ง)

ทัวร์ฮ่องกง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฮ่องกง ราคาใกล้เคียงกัน