ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลิซาน -ไทเป-วัดหลงซาน -เจดีย์มังกรและเจดีย์เสือ by THAI Airways 5 วัน 4 คืน
SPT04 : ไต้หวัน ลั้ลลา BY TG

5 วัน 4 คืน

DAY 1 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก 2 ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Smile Airline (TG) บินลัดฟ้าสู่ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน
ท่านสู่ หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ ( Hinoki Village )เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับคนที่ต้องการมาสัมผัสกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่น จากนั้นอิสระท่านช้อปปิ้ง ตลาดกลางคืนเหวินฮว่า ซึ่งเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเทศมณฑลเจียอี้ ในตอนกลางวันถนน Wenhua

Day 2 นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน อยู่ในเขตเมือง Chiayi จากนั้นพาท่านเยี่ยมชมชาอาลีซาน ที่โรงงานผลิตชาอาลีซาน ชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมัน ปลูกบน
ขาอาลีซานในระดับความสูงเป็นพันเมตรจากระดับน้ำทะเล นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไถจงจากนั้นนำท่านเข้าสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง หรือ เรนโบว์ วิลเลจ (Rainbow Village) เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ แต่มีเสน่ห์ของมหานครไทจง เดิมคือมณฑลไถจง

DAY 3 นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถวทัศนียภาพอันงดงามของหนานโถวดึงดูดนักปีนเขาและผู้ที่รักธรรมชาติจากทั่วโลกท่านจะได้พบสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวัน นั่นคือ ทะเลสาบสุริยัน – จันทรา จากนั้นนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน – จันทรา ซึ่อีกทั้งนำคณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป รวมถึงของกินที่พลาดไม่ได้เมื่อใครได้มาเยือนยังทะเลสาบสุริยัน – จันทรา นั่นคือ ไข่ต้มใบชาอาม่า ซึ่งถือเป็นของกิน หรือของทานเล่นที่เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวและภายในบริเวณวัดยังมี การแสดงขับร้องเพลงพื้นเมือง ให้ได้ฟังกันอีกด้วย จากนั้นนำท่านสักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน ซึ่งภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา นำท่านเดินทางกลับมายังไทเปและต่อด้วยอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง อิสระช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง หรือซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ตั้งอยู่ในเมืองไทเป

DAY 4 จากนั้นนำท่านสู่ วัดหลงซาน(Lungshan Temple,)เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป นำท่าน ชมศูนย์ GERMANIUM POWER CENTER เป็นสร้อยสุขภาพ ต่อด้วยอุทยานเย่หลิว (Yehliu Geopark) เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางตอนเหนือของไต้หวัน จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงและสู่ พุทธอุทยาน โฝ กวง ซาน เป็นสวนทางด้านศาสนาพุทธที่มีขนาดกว้างใหญ่อลังการมากที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวัน

DAY 5 นำท่านสู่ เจดีย์มังกรและเจดีย์เสือ หรือเรียกตามชื่อจีนว่า เจดีย์หลงหูเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองเกาสง ตั้งอยู่ด้านหน้าวัดฉือจี้นำท่านเลือกซื้อของฝาก ร้านขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไต้หวัน นำท่านชม โดมแห่งแสง ซึ่งตั้งอยู่ภายในสถานีรถไฟใต้ดิน ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเกาสง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลิซาน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน