ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ไต้หวัน . by TigerAir 4 วัน 3 คืน
Wonderful Taiwan เช็คอิน 9 แหล่งท่องเที่ยวสุดชิคไต้หวัน BY IT

4 วัน 3 คืน

จุดเช็คอินที่1)ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน 2)ชมความยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดจงไถฉาน 3)กราบไหว้สิ่งศักดิ์ที่วัดบุ๋นบู้ศาสดาขงจื้อเทพเจ้ากวนอูเทพเจ้าแห่งปัญญาและความซื่อสัตย์ 4)ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทจงศูนย์รวมเสื้อผ้ากระเป๋าและอาหารพื้นขึ้นชื่อมากมาย 5)ชมตึกไทเป101พร้อมช้อปปิ้งจุใจสินค้าแบนด์เนม 6)เยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นสนุกสนานช้อปปิ้งตลาดเก่าแก่เลื่องชื่อ 7)ชมไฮไลท์'หินเศียรราชินี'ที่วนอุทยานหินเหย่หลิ่วความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้าง 8)ช้อปปิ้งซีเหมินติงแหล่งฮิตของวัยรุ่นไต้หวัน 9)ชื่นชมความงามความอลังการของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คประธานาธิบดีคนแรกบนเกาะไต้หวัน
จุดเช็คอินที่ 1) ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
2) ชมความยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดจงไถฉาน
3) กราบไหว้สิ่งศักดิ์ที่วัด บุ๋นบู้ ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งปัญญาและความซื่อสัตย์
4) ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทจง ศูนย์รวมเสื้อผ้ากระเป๋าและอาหารพื้นขึ้นชื่อมากมาย
5) ชมตึกไทเป 101 พร้อมช้อปปิ้งจุใจสินค้าแบนด์เนม
6) เยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น สนุกสนานช้อปปิ้งตลาดเก่าแก่เลื่องชื่อ
7) ชมไฮไลท์ 'หินเศียรราชินี' ที่วนอุทยานหินเหย่หลิ่ว ความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้าง
8) ช้อปปิ้งซีเหมินติง แหล่งฮิตของวัยรุ่นไต้หวัน
9) ชื่นชมความงามความอลังการของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คประธานาธิบดีคนแรกบนเกาะไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน