ทัวร์ ศรีลังกา

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ศรีลังกา ระบำพื้นเมืองจากชาวแคนเดี้ยน วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว ชมขบวนแห่เพราเฮร่า by Thai Lion Air 4 วัน 3 คืน
VIEWSL02 : ศรีลังกา Sri Lanka - Esala Perahera BY SL

4 วัน 3 คืน

Day 1 : พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ถึง สนามบินดารานัยเก-โคลัมโบ นำท่านเดินทางไปเยี่ยมชม แคมป์ช้างพินนาวาลา นำท่านเดินทางต่อไปยังไปยัง เมืองแคนดี้ (KANDY) เป็นเมืองศูนย์กลางบริหารส่วนจังหวัดภาคกลางของศรีลังกา ตั้งอยู่บนที่ราบสูงระหว่างหุบเขา เกือบจะเป็น จุดสนใจกลางของเกาะ นำท่านชมการแสดง “ระบำพื้นเมืองจากชาวแคนเดี้ยน เป็นการแสดงพื้นเมืองของเมืองแคนดี้ ที่มีชื่อเสียง ในประเทศศรีลังกา โดยระบำแคนดี้ มีลักษณะของการแสดงแบบเข้มแข็ง มีการตีลังกา ผสมผสานกับกายกรรม ใช้เครื่องดนตรี ประเภทกลอง เป็นหลัก

Day 2 : นำท่านเข้าชม วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ประดิษฐาน พระทันตธาตุ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนั้นนำท่านเดินเข้าสู่ ดัมบุลลา นำท่านชม “วัดถ้ำดัมบุลลา” (Dambulla Cave Temple)ทีได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ .ศ.2534 ชม สวนสมุนไพร นำท่านเข้าร่วม เทศกาลเพราเฮรา หรือพิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว ณ Queens hotel corridor ทุกท่านกรุณาแต่งชุดสีขาวทั้งชุดเท่านั้น งานเฉลิมฉลองทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศศรีลังกาที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

Day 3 : นำคณะเดินทางสู่ “กรุงโคลัมโบ” (Colombo) เมืองหลวงของประเทศศรีลังกา จากนั้นนำท่านชม “วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร” (Kelaniya Temple) ซึ่งชาวศรีลังกาเชื่อว่าเมื่อกว่า 2,500 ปี มาแล้วพระพุทธเจ้าได้เคยเสด็จมาประทับนั่งบนรัตนบัลลังก์ ทองคำที่วัดแห่งนี้ นำท่านชม“วัดคงคาราม ชม มัสยิดแดง นำท่านซิตี้ทัวร์ชมเมืองโคลัมโบ ผ่านชมอาคารที่ระลึกการประกาศอิสระภาพ นำท่านช้อปปิ้งที่ โอเดล Odel Fashion Store

Day 4 : นำท่านเดินทางสู่สนามบินบันดารานัยเก ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ทัวร์ศรีลังกา ระบำพื้นเมืองจากชาวแคนเดี้ยน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมศรีลังกา ราคาใกล้เคียงกัน