ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ by Thai Smile Airways 4 วัน 3 คืน
WERM-202 : Hi Light Myanmar ย่างกุ้ง - พุกาม - มัณฑะเลย์ BY WE

4 วัน 3 คืน

Day 1 : เหินฟ้าสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดย สายการบิน Thai Smile นำท่านชม เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน เป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด จากนั้นขับรถชมตัวเมืองย่างกุ้งชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านย่านใจกลางกรุงย่างกุ้ง ต่อด้วยนำท่านชม พระเจดีย์โบตะตอง
นำท่านสักการะขอพรจาก “เทพทันใจ”(นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร จากนั้นนำท่านขอพรจาก เทพกระซิบ และไปช็อปปิ้ง ตลาดโบโจ๊ก เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก จากนั้นนำท่านกราบนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี

Day 2 : ออกเดินทางสู่พุกาม โดยสารการบิน Air Kanbawza เดินทางถึงพุกาม ชมตลาดเช้าเมืองพุกาม และชมวิถีชีวิตของชาวพุกาม จากนั้นนำท่านชม เจดีย์ชเวสิกอง เป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม ต่อด้วยนำท่านชม วัดมนุหา ที่สร้างโดยพระเจ้ามนูกษัตริย์แห่งมอญ จากนั้นนำท่านไป วัดกุบยางกี จากนั้นนำท่านนั่งรถม้าไปชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่ เจดีย์ชเวซานดอว์ ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินยามเย็น

Day 3 : นำท่านไปชมการปล่อยบอลลูนขึ้นฟ้าจำนวนเกือบร้อยลูกลอยเต็มท้องฟ้า จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม พระราชวังมัณฑะเลย์ รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง และนำท่านชม วิหารชเวนันดอร์ วิหารนี้สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังงดงามตามแบบฉบับศิลปะพม่า แท้จริง ต่อ้วยชม วัดกุโสดอ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ MANDALAY HILL เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง

Day 4 : นำท่านไปนมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด1ใน5แห่งของพม่า หลังจากนั้นเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ และนำท่านออกเดินทางไปชม วัดงู เชื่อกันว่าเป็นงูองครักษ์ที่คอยปกปักษ์รักษาพระพุทธรูปที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง Paleik มาช้านาน - เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน