ทัวร์ ฮ่องกง

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

HKG-023 : ฮ่องกง เซินเจิ้น BY ET

3 วัน 2 คืน

วัดเจ้าแม่กวนอิมณหาดรีพลัสเบย์/วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน) ช้อปปิ้งแบรนด์เนมเต็มอิ่มย่านดังถนนนาธานจิมซาจุ่ย เดินทางโดยสายการบินเอธิโอเปียนนั่งสบายๆพร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง ปล.ไม่มีราคาเด็กราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าท่านละ1,650บาท/ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ2,000บาท/ท่าน/ทริป
วัดเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน)
ช้อปปิ้งแบรนด์เนมเต็มอิ่ม ย่านดัง ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย
เดินทางโดยสายการบินเอธิโอเปียน นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง
ปล.ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าท่านละ 1,650 บาท / ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป

ทัวร์ฮ่องกง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฮ่องกง ราคาใกล้เคียงกัน