ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

KMG-001 : คุ น ห มิ ง ภู เ ข า หิ ม ะ เ จี ย ว จื่ อ ซ า น BY KY

4 วัน 3 คืน

สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์ตลอดทั้งปี“มณฑลยูนนาน” ความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์“ภูเขาหิมะเจียวจื่อซาน”เผชิญความสูงที่4,223เมตร นมัสการพระพุทธชินราช“วัดหยวนทง”เที่ยวชม“เมืองโบราณกวนตู้” เดินทางโดยสายการบินคุนหมิงแอร์ไลน์(KY) *ปล.ไม่รวม:ค่าวีซ่า1,650บาท/ท่าน/ค่าทิปมัคคุเทศก์,คนขับรถ2,000บาท/ท่าน/ทริปทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ
สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์ตลอดทั้งปี “ มณฑลยูนนาน ”
ความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ “ภูเขาหิมะเจียวจื่อซาน” เผชิญความสูงที่ 4,223 เมตร
นมัสการพระพุทธชินราช “วัดหยวนทง” เที่ยวชม “เมืองโบราณกวนตู้”
เดินทางโดยสายการบินคุนหมิงแอร์ไลน์ (KY)
*ปล.ไม่รวม:ค่าวีซ่า 1,650 บาท/ท่าน / ค่าทิปมัคคุเทศก์,คนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ

ทัวร์จีน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน มองโกเลีย ราคาใกล้เคียงกัน