ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อซาน วัดหยวนทง เมืองโบราณกวนตู้ by Kunming Airlines 4 วัน 3 คืน
KMG-001 : คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อซาน BY KY

4 วัน 3 คืน

สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์ตลอดทั้งปี“มณฑลยูนนาน” ความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์“ภูเขาหิมะเจียวจื่อซาน”เผชิญความสูงที่4,223เมตร นมัสการพระพุทธชินราช“วัดหยวนทง”เที่ยวชม“เมืองโบราณกวนตู้” เดินทางโดยสายการบินคุนหมิงแอร์ไลน์(KY) *ปล.ไม่รวม:ค่าวีซ่า1,650บาท/ท่าน/ค่าทิปมัคคุเทศก์,คนขับรถ2,000บาท/ท่าน/ทริปทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ
Day 1 : คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เหินฟ้าสู่เมืองคุนหมิง เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางชุย เมืองคุนหมิง เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน

Day 2 : ชม น้ำตกคุนหมิง นำท่านเดินทางสู่ เมืองถ่านเตี้ยน ระหว่างการเดินทางสู่ เมืองถ่านเตี้ยน นำท่านแวะ สวนผลไม้ (สตอเบอร์รี่)

Day 3 : นำท่านเข้าสู่ ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ชมแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ นำท่านเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง ชมธรรมชาติสองข้างทาง นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหยวนทง นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม

Day 4 : ★ OPTION TOUR เขาซีซาน (Xishan) นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์จีน คุนหมิง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน