ทัวร์ ฮ่องกง

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง อ่าวรีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน จิมซาจุย by Cathay Pacific 3 วัน 2 คืน
Hongkong Super Save BY CX

3 วัน 2 คืน

ay1:พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมินำท่านเดินทางสู่เกาะฮ่องกงโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคถึงสนามบินฮ่องกงChekLapKokเกาะลันตานำท่านสู่อ่าวรีพลัสเบย์สักการะเจ้าแม่กวนอิมและขอพรจากเทพเจ้าไซ่ซิ่งเอี๊ยจากนั้นเดินทางสู่จุดชมวิวตอนกลางของเขาวิคตอเรียเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปจากนั้นนำท่านช้อปย่านจิมซาจุยเป็นแหล่งช้อปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงที่ทันสมัยที่สุดนำท่านชมSymphonyoflightเป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก Day2:วันอิสระสำหรับทุกท่านสามารถเลือกท่องเที่ยวได้ตามใจท่านต้องการหรือเลือกซื้อทัวร์เสริม Day3:นำท่านเดินทางสู่วัดแชกงหมิวจากนั้นเดินทางสู่วัดหวังต้าเซียนหนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกงให้ท่านสักการะขอพรต่างๆตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทำธุรกิจจากนั้นนำท่านเยี่ยมชมงานฮวงจุ้ยที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงและนำท่านชมร้านปี่เซี่ยะหยกจากนั้นนำท่านช้อปย่านจิมซาจุยได้เวลานัดหมายนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกงเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคเดินทางถึงกรุงเทพฯ
ay 1 : พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ นำท่านเดินทางสู่เกาะฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค ถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกาะลันตา นำท่านสู่ อ่าวรีพลัสเบย์ สักการะเจ้าแม่กวนอิมและขอพรจากเทพเจ้าไซ่ซิ่งเอี๊ย จากนั้นเดินทางสู่ จุดชมวิว ตอนกลางของเขาวิคตอเรีย เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป จากนั้นนำท่านช้อปย่าน จิมซาจุย เป็นแหล่งช้อปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงที่ทันสมัยที่สุด นำท่านชม Symphony of light เป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Day 2 : วันอิสระสำหรับทุกท่าน สามารถเลือกท่องเที่ยวได้ตามใจท่านต้องการ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว จากนั้นเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง ให้ท่านสักการะขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทำธุรกิจ จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม งานฮวงจุ้ย ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง และนำท่านชมร้านปี่เซี่ยะหยก จากนั้นนำท่านช้อปย่านจิมซาจุย ได้เวลานัดหมายนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค เดินทางถึงกรุงเทพฯ

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฮ่องกง ราคาใกล้เคียงกัน