ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ฟาร์มแกะชิงจิ้ง อุทยานอาหลีซัน วัดหลงซาน by China Airlines 5 วัน 4 คืน
CI-202:Taiwan So Cool BY CI

5 วัน 4 คืน

Day 1 : เดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES
นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของมณฑลไต้หวัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน เหล่าทหารพรรคก๊กมินตั๋งหลังจากที่อพยพมายังไต้หวันพร้อมกับเจียงไคเช็ค จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเจี๊ยอี้ ช๊อปปิ้ง ตลาดเหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนชื่อดังของเมืองเจียอี้ ท่านสามารถซื้อของกิน ของฝาก ได้ตามอัธยาศัย

Day 2 : จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นเขาสู่ อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน อาหลีซัน เดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ และนั่งรถไฟโบราณไปชมพระอาทิตย์ขึ้นซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน พร้อมทั้งให้ท่านได้ชมสวนสนพันปี ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี นำท่านแวะ ชิมชา ชาท้องถิ่นขึ้นชื่อของไต้หวัน รสชาติดีดีเหมาะแก่การซื้อเป็นของฝากคนทางบ้าน จากนั้นเดินทางสู่เมืองหนานโถวนำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา มีทัศนียภาพของน้ำและภูเขาที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นการชมวิวจากที่ไกลๆ หรือเข้าไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชิดใกล้ นำท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปหลัง จากล่องเรือกลับ นำท่านนมัสการ ศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หนึ่งวัดศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไต้หวัน


Day 3 : จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ฟาร์มแกะเก่าแก่ของประเทศไต้หวัน เลี้ยงแกะอยู่บนภูเขา สภาพภูมิประเทศโดยรอบเป็นแบบประเทศนิวซีแลนด์ สวนดอกไม้กึ่งเขตร้อนนานาพรรณ จากนั้นเดินทางสู่ วัดจงไถ่ฉานซื่อ มีการออกแบบให้ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน มีรูปทรงคล้ายฐานยิงจรวด จากนั้นนำท่านช๊อปปิ้งที่ตลาด ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต เป็นตลาดคนเดินมีร้านค้าครบครันจำหน่ายสินค้าและอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวันเมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่ได้แก่ชานมไข่มุก

Day 4 : นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงไทเป เดินทาง สู่ ร้านขนมพายสับปะรด ซื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน จากนั้นนำท่านได้ช๊อปปิ้งเครื่องสำอาง Cosmetic และของฝากของไต้หวัน และนำท่านไปชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เป็นหนึ่งสัญญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน ต่อด้วยนำท่านไป วัดหลงซาน เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป และช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง ย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไต้หวัน

Day 5 : จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เหย๋หลิ่ว หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไต้หวัน นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวันโดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าท้องถิ่นในบรรยากาศบ้านเรือนและอาคารเก่าๆ และเดินทางสู่ ตึกไทเป101(ถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า) สัญลักษณ์ของเมืองไทเป เป็นตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน จากนั้นนำท่านเดินทางไปช้อปปิ้งที่ เอาท์เล็ทมอลล์ เป็นเอ้าท์เลทจากญี่ปุ่น ที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน - เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน