ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

CTU-002 : Chengdu เฉิงตู ภูเขาหิมะซีหลิง BY MU

4 วัน 2 คืน

เฉินตูภูเขาหิมะซีหลิงเล่อซาน4วัน2คืน XILINGSNOWMOUNTAINสนุกสนานกับกิจกรรมมากมายบนภูเขาหิมะซีหลิง➖ชมพระแกะสลักผาหินที่ยิ่งใหญ่หลวงพ่อโตณเมืองเล่อซาน➖ ช้อปปิ้งถนนคนเดินเล่อซานlชุนซีลู่lชมศิลปะถนนแพนด้า เดินทางโดยสายการบินไชน่าอีสต์เทิรน์แอร์ไลน์(MU) *ปล.ทัวร์ราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก/ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าแบบหมู่คณะ1,650และค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ2,000บาท/ท่าน/ทริป
เฉินตู ภูเขาหิมะซีหลิง เล่อซาน 4 วัน 2 คืน
XILING SNOW MOUNTAIN สนุกสนานกับกิจกรรมมากมาย บนภูเขาหิมะซีหลิง  ชมพระแกะสลักผาหินที่ยิ่งใหญ่ หลวงพ่อโต ณ เมืองเล่อซาน 
ช้อปปิ้งถนนคนเดิน เล่อซาน l ชุนซีลู่ l ชมศิลปะถนนแพนด้า
เดินทางโดยสายการบินไชน่าอีสต์เทิรน์แอร์ไลน์ (MU)
*ปล.ทัวร์ราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก/ ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าแบบหมู่คณะ 1,650และค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป

ทัวร์จีน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน