ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

SDT-19 : ไต้หวัน สมายล์ อิ่มใจ 2 อุทยาน BY TG

5 วัน 4 คืน

ไทจง–สวนดอกไม้จงเซ่อ-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง–หมู่บ้านสายรุ้ง–หมู่บ้านเก้าชนเผ่า(รวมนั่งกระเช้าข้ามทะเลสาบสุริยันจันทรา)–ทะเลสาบสุริยันจันทรา–แวะชิมชา–วัดเหวินอู่–พักทะเลสาบ หนานโถว–ฟาร์มแกะชิงจิ้ง–SKYWALK–ไทเป-ร้านขนมพายสัปปะรด–ซีเหมินติง ไทเป–นั่งรถไฟไปกลับ-เมืองฮัวเหลียน-อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ–นั่งรถไฟ–ไทเป–พักโรงแรมน้ำแร่ ไทเป–GERMANUIM–อุทยานเหยหลิ่ว–หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น–ตึกไทเป101(ไม่รวมขึ้นตึก)
ไทจง– สวนดอกไม้จงเซ่อ-ฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต
ไทจง– หมู่บ้านสายรุ้ง –หมู่บ้านเก้าชนเผ่า (รวมนั่งกระเช้าข้ามทะเลสาบสุริยันจันทรา) – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – แวะชิมชา – วัดเหวินอู่ –พักทะเลสาบ
หนานโถว – ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – SKYWALK –ไทเป- ร้านขนมพายสัปปะรด– ซีเหมินติง
ไทเป –นั่งรถไฟไปกลับ -เมืองฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ–นั่งรถไฟ–ไทเป –พักโรงแรมน้ำแร่
ไทเป – GERMANUIM– อุทยานเหยหลิ่ว –หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก)

ทัวร์ไต้หวัน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน