ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ นั่งเรือกระด้ง นั่งกระเช้า สะพานมือ by VietJet Air 3 วัน 2 คืน
PVN22-VZ : เวียดนามกลาง ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ BY VZ

3 วัน 2 คืน

Day 1 : พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Viet Jet Air เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฮอยอัน นำท่านแวะชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในงานฝีมือการแกะสลักหินอ่อน หินหยก จากนั้นนำท่านนั่งเรือกระด้ง สัมผัสวิถีชีวิตชาวเวียดนาม จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน เมืองทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกซึ่งมนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีนแล้วตรงไปไหว้พระที่วัดกวางตุ้ง ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ วัดกวนอู ศาลเจ้าชุมชนชาวจีน ชมสะพานญี่ปุ่น สะพานเกาไหลเวียน ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ ต่อด้วยการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะงานฝีมือจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองดานัง

Day 2 : นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาบานาฮิลล์ นำท่านสู่จุดไฮไลต์ นั่งกระเช้าขึ้นไปข้างบนภูเขาบานาฮิลล์ ที่ได้รับการบันทึกสถิติโลกว่าเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ให้ท่านอิสระกับเครื่องเล่นสวนสนุกขนาดใหญ่บนยอดเขา บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค จากนั้นนำท่านชมสะพานสีทอง หรือสะพานมือ สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงามบนเขาบาน่าฮิลล์ และให้ท่านอิสระชมสวนดอกไม้เมืองหนาว และให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 3 : นำท่านสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง ตั้งอยู่แหลมเซินจร่าเป็นวัดสร้างใหม่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง จากนั้นนำท่านชม สะพานมังกร สัญลักษณ์แห่งใหม่เมืองดานัง เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปีที่เมืองดานังได้รับอิสรภาพ และชม
คาร์ฟดราก้อน ซึ่งอยู่ใกล้กับสะพานมังกร ซึ่งคาร์ฟดราก้อนเป็นสัตว์ในตำนานที่พ่นน้ำจากปากคล้ายกับเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์ จากนั้นนำท่านสู่ตลาดฮาน เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมาย ถึงเวลาอันเหมาะสมนำทานเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองดานัง ออกเดินทางจากเมืองดานัง กลับกรุงเทพฯ เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
01 – 03 พ.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 14,999 - W/L
02 – 04 พ.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 14,999 -
03 – 05 พ.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 14,999 -
04 – 06 พ.ค 2563 จันทร์ - พุธ 14,999 -
05 – 07 พ.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 11,999 -
06 – 08 พ.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 11,999 -
07 – 09 พ.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 12,999 -
08 – 10 พ.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 -
09 – 11 พ.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 14,999 -
10 – 12 พ.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 13,999 -
11 – 13 พ.ค 2563 จันทร์ - พุธ 12,999 - W/L
12 – 14 พ.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 11,999 - W/L
13 – 15 พ.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 11,999 - W/L
14 – 16 พ.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 12,999 - W/L
15 – 17 พ.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 -
17 – 19 พ.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,999 -
18 – 20 พ.ค 2563 จันทร์ - พุธ 10,999 - W/L
19 – 21 พ.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 10,999 - W/L
20 – 22 พ.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 10,999 - W/L
21 – 23 พ.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 11,999 - W/L
22 – 24 พ.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 -
23 – 25 พ.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 12,999 -
24 – 26 พ.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,999 -
25 – 27 พ.ค 2563 จันทร์ - พุธ 10,999 - W/L
26 – 28 พ.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 10,999 - W/L
27 – 29 พ.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 10,999 - W/L
28 – 30 พ.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 12,999 - W/L
29 – 31 พ.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 -
31 พ.ค – 02 มิ.ย 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,999 -
01 – 03 มิ.ย 2563 จันทร์ - พุธ 13,999 -
02 – 04 มิ.ย 2563 อังคาร - พฤหัส 13,999 -
03 – 05 มิ.ย 2563 พุธ - ศุกร์ 13,999 -
04 – 06 มิ.ย 2563 พฤหัส - เสาร์ 12,999 - W/L
05 – 07 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 -
06 – 08 มิ.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 12,999 -
07 – 09 มิ.ย 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,999 -
08 – 10 มิ.ย 2563 จันทร์ - พุธ 10,999 - W/L
09 – 11 มิ.ย 2563 อังคาร - พฤหัส 10,999 - W/L
10 – 12 มิ.ย 2563 พุธ - ศุกร์ 10,999 - W/L
11 – 13 มิ.ย 2563 พฤหัส - เสาร์ 11,999 - W/L
12 – 14 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 -
13 – 15 มิ.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,999 -
15 – 17 มิ.ย 2563 จันทร์ - พุธ 10,999 -
16 – 18 มิ.ย 2563 อังคาร - พฤหัส 10,999 -
17 – 19 มิ.ย 2563 พุธ - ศุกร์ 10,999 -
18 – 20 มิ.ย 2563 พฤหัส - เสาร์ 11,999 -
19 – 21 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 -
20 – 22 มิ.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 12,999 -
21 – 23 มิ.ย 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,999 -
23 – 25 มิ.ย 2563 อังคาร - พฤหัส 10,999 -
24 – 26 มิ.ย 2563 พุธ - ศุกร์ 10,999 -
25 – 27 มิ.ย 2563 พฤหัส - เสาร์ 11,999 -
26 – 28 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 -
27 – 29 มิ.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 12,999 -
28 – 30 มิ.ย 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,999 -
29 มิ.ย – 01 ก.ค 2563 จันทร์ - พุธ 10,999 -
30 มิ.ย – 02 ก.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 10,999 -
01 – 03 ก.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 10,999 -
02 – 04 ก.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 11,999 -
03 – 05 ก.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 -
04 – 06 ก.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 14,999 -
05 – 07 ก.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 13,999 - W/L
06 – 08 ก.ค 2563 จันทร์ - พุธ 12,999 -
07 – 09 ก.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 11,999 -
08 – 10 ก.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 11,999 -
09 – 11 ก.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 11,999 -
10 – 12 ก.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 -
11 – 13 ก.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 12,999 -
12 – 14 ก.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,999 -
13 – 15 ก.ค 2563 จันทร์ - พุธ 10,999 -
14 – 16 ก.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 10,999 -
15 – 17 ก.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 10,999 -
16 – 18 ก.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 11,999 -
17 – 19 ก.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 -
18 – 20 ก.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 12,999 -
19 – 21 ก.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,999 -
20 – 22 ก.ค 2563 จันทร์ - พุธ 10,999 -
21 – 23 ก.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 10,999 -
22 – 24 ก.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 10,999 -
23 – 25 ก.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 11,999 -
24 – 26 ก.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 -
25 – 27 ก.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 13,999 -
26 – 28 ก.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 13,999 -
27 – 29 ก.ค 2563 จันทร์ - พุธ 13,999 -
28 – 30 ก.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 13,999 -
29 – 31 ก.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 11,999 -
30 ก.ค – 01 ส.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 11,999 -
31 ก.ค – 02 ส.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 -
01 – 03 ส.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 12,999 -
02 – 04 ส.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,999 -
03 – 05 ส.ค 2563 จันทร์ - พุธ 10,999 -
04 – 06 ส.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 10,999 -
05 – 07 ส.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 10,999 -
06 – 08 ส.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 12,999 -
07 – 09 ส.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 -
08 – 10 ส.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 12,999 -
09 – 11 ส.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 12,999 -
10 – 12 ส.ค 2563 จันทร์ - พุธ 12,999 -
11 – 13 ส.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 12,999 -
12 – 14 ส.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 12,999 -
13 – 15 ส.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 12,999 -
14 – 16 ส.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 -
15 – 17 ส.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 12,999 -
16 – 18 ส.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,999 -
17 – 19 ส.ค 2563 จันทร์ - พุธ 10,999 -
18 – 20 ส.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 10,999 -
19 – 21 ส.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 10,999 -
20 – 22 ส.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 12,999 -
21 – 23 ส.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 -
22 – 24 ส.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 12,999 -
23 – 25 ส.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,999 -
24 – 26 ส.ค 2563 จันทร์ - พุธ 10,999 -
25 – 27 ส.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 10,999 -
26 – 28 ส.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 10,999 -
27 – 29 ส.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 11,999 -
28 – 30 ส.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 -
29 – 31 ส.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,999 -
30 ส.ค – 01 ก.ย 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,999 -
31 ส.ค – 02 ก.ย 2563 จันทร์ - พุธ 10,999 -
01 – 03 ก.ย 2563 อังคาร - พฤหัส 10,999 -
02 – 04 ก.ย 2563 พุธ - ศุกร์ 10,999 -
03 – 05 ก.ย 2563 พฤหัส - เสาร์ 11,999 -
04 – 06 ก.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 -
05 – 07 ก.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 12,999 -
06 – 08 ก.ย 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,999 -
07 – 09 ก.ย 2563 จันทร์ - พุธ 10,999 -
08 – 10 ก.ย 2563 อังคาร - พฤหัส 10,999 -
09 – 11 ก.ย 2563 พุธ - ศุกร์ 10,999 -
10 – 12 ก.ย 2563 พฤหัส - เสาร์ 11,999 -
11 – 13 ก.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 -
12 – 14 ก.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 12,999 -
13 – 15 ก.ย 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,999 -
14 – 16 ก.ย 2563 จันทร์ - พุธ 10,999 -
15 – 17 ก.ย 2563 อังคาร - พฤหัส 10,999 -
16 – 18 ก.ย 2563 พุธ - ศุกร์ 10,999 -
17 – 19 ก.ย 2563 พฤหัส - เสาร์ 11,999 -
18 – 20 ก.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 -
19 – 21 ก.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 12,999 -
20 – 22 ก.ย 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,999 -
21 – 23 ก.ย 2563 จันทร์ - พุธ 10,999 -
22 – 24 ก.ย 2563 อังคาร - พฤหัส 10,999 -
23 – 25 ก.ย 2563 พุธ - ศุกร์ 10,999 -
24 – 26 ก.ย 2563 พฤหัส - เสาร์ 11,999 -
25 – 27 ก.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 -
26 – 28 ก.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 12,999 -
27 – 29 ก.ย 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,999 -
28 – 30 ก.ย 2563 จันทร์ - พุธ 11,999 -
29 ก.ย – 01 ต.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 11,999 -
30 ก.ย – 02 ต.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 11,999 -
01 – 03 ต.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 12,999 -
02 – 04 ต.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 - W/L
03 – 05 ต.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 12,999 -
04 – 06 ต.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,999 -
05 – 07 ต.ค 2563 จันทร์ - พุธ 11,999 -
06 – 08 ต.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 11,999 -
07 – 09 ต.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 11,999 -
08 – 10 ต.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 12,999 -
09 – 11 ต.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 -
10 – 12 ต.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 12,999 -
11 – 13 ต.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 12,999 - W/L
12 – 14 ต.ค 2563 จันทร์ - พุธ 12,999 -
13 – 15 ต.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 12,999 -
14 – 16 ต.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 12,999 -
15 – 17 ต.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 12,999 -
16 – 18 ต.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 - W/L
17 – 19 ต.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 12,999 -
18 – 20 ต.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,999 -
19 – 21 ต.ค 2563 จันทร์ - พุธ 11,999 -
20 – 22 ต.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 12,999 -
21 – 23 ต.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 12,999 -

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน