ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ไต้หวัน ชมชากุระอุทยานหยางหมิงชน - ตีกไทเป101 ล่องเรือสุริยันจันทรา - ช้อปปิ้งซีเหมินติง by VietJet Air 4 วัน 3 คืน
STW7 : ไต้หวัน ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง BY VZ

4 วัน 3 คืน

Day 1 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บินลัดฟ้าสู่ เมืองไทจง ประเทศไต้หวันนำทุกท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า นำท่านเลือกซื้อของฝาก ร้านเหว่ยเก๋อ ขนมยอดนิยมของไต้หวัน จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดยามค่ำคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป

DAY 2 นำท่านเยี่ยมชม ตึกไทเป101) หนึ่งใน Landmark หลักของเมืองไทเป นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติหยางหมิงชาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติชื่อดังยอดฮิตของเมืองไทเป จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย่หลิว หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไต้หวันตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเมืองนิวไทเป จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน ต่อด้วยศูนย์เครื่องสำอาง Cosmetic Shop เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสำอางและสินค้าเกี่ยวกับความงามอื่น หลังจากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง หรือซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

DAY 3 นำท่านช้อปปิ้งต่อที่ชร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE ซึ่งมีสินค้าคุณภาพต่างๆมากมาย นำท่านเลือกซื้อ สร้อยเพื่อสุขภาพเจอมาเนียมและนำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว ทัศนียภาพอันงดงามของหนานโถวดึงดูดนักปีนเขาและผู้ที่รักธรรมชาติจากทั่วโลกท่านจะได้พบสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวันนั่นคือ ทะเลสาบสุริยัน – จันทรา นี้ อีกทั้งนำคณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีปและภายในบริเวณวัดยังมี การแสดงขับร้องเพลงพื้นเมือง จากนั้นนำท่านสักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวันพาท่านเยี่ยมชม โรงงานผลิตชา ชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมัน ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

DAY 4 นำท่านเดินทางเที่ยวชม หมู่บ้านสายรุ้ง หรือ เรนโบว์ วิลเลจ เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ แต่มีเสน่ห์ของมหานครไทจง นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติไทจง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

ทัวร์ไต้หวัน ชมชากุระอุทยานหยางหมิงชน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน