ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง by HAINAN AIRLINES 4 วัน 2 คืน
PEK-007 : Beijing ปักกิ่ง พระราชวังต้องห้าม BY HU

4 วัน 2 คืน

ปักกิ่งกำแพงเมืองจีนแช่น้ำแร่4วัน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก“จัตุรัสเทียนอันเหมิน”lพระราชวังกู้กงlวัดพระเขี้ยวแก้ว สัมผัสความยิ่งใหญ่1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก“กำแพงเมืองจีน” เมนูพิเศษ!เป็ดปักกิ่ง+สุกี้ปักกิ่ง+อาหารแต้จิ๋วlเดินทางโดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์(HU) ปล.ไม่มีราคาเด็กเนื่องจากเป็นราคาพิเศษ/ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า1,650บาท/ค่าทิปไกด์และคนขับรถ2,000บาท/ท่าน/ทริป
ปั ก กิ่ ง กำ แ พ ง เ มื อ ง จี น แ ช่ น้ำ แ ร่ 4 วัน
จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก“จัตุรัสเทียนอันเหมิน” l พระราชวังกู้กง l วัดพระเขี้ยวแก้ว
สัมผัสความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก “กำแพงเมืองจีน”
เมนูพิเศษ ! เป็ดปักกิ่ง+สุกี้ปักกิ่ง+อาหารแต้จิ๋ว l เดินทางโดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ (HU)
ปล.ไม่มีราคาเด็กเนื่องจากเป็นราคาพิเศษ/ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า 1,650 บาท/ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป

ทัวร์จีน ปักกิ่ง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน