ทัวร์ ฮ่องกง

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฮ่องกง . by Hong Kong Airlines 4 วัน 2 คืน
CTP9 : ฮ่องกง กวางเจา เซิ่นเจิ้น ไหว้พระ9วัด เสริมดวงบารมี BY HX

4 วัน 2 คืน

1.เหลียนฮัวซานสักการะขอพร'เจ้าแม่กวนอิมองค์ทอง”ปางยืนบนเขาดอกบัวสูงที่สุดในมณฑลกวางตุ้ง 2.วัดไทรหกต้น(ลิ่วหรงซื่อ)วัดโบราณมีอายุมากกว่าหนึ่งพันปีชม“เจดีย์9ชั้น”สูงที่สุดในเมืองกวางเจา 3.วัดกวงเสี้ยววัดเก่าแก่ที่สุดของกวางเจาเดิมเป็นตำหนักของกษัตริ์หนานเย่ว์นามจ้าวเจี้ยนเต๋อกษัตริ์องค์ที่5ของ อาณาจักรหนานเย่ว์(ช่วง3ก๊ก) 4.วัดพระใหญ่(GreatBuddhaTemple)ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลชมศาลเจ้าไม้5ชั้นสูง18เมตร 5.วัดเทพเจ้ากวนอูสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีความกล้าหาญโชคลาภขอพรให้เจริญในหน้าที่การงาน 6.วัดเจ้าแม่ทับทิมขอพรเจ้าแม่แห่งสายน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจให้ชีวิตราบรื่น 7.ศาลเจ้าแม่กวนอิมยืมเงินฮงฮัมเงินร้อยล้านเจ้าแม่กวนอิมเป็นที่เคารพสักการะมีชื่อเสียงเรื่องเงินทอง 8.วัดหวังต้าเซียนไหว้พระสละโสดขอพรเรื่องความรักเทพเจ้าด้ายแดงหรือเทพเจ้าหยุคโหลว 9.วัดแชกงหมิวหรือวัดกังหันเสริมดวงรวยเพิ่มมงคลชีวิตหมุนกังหันกลับทิศจะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดี
1. เหลียนฮัวซาน สักการะขอพร 'เจ้าแม่กวนอิมองค์ทอง” ปางยืนบนเขาดอกบัว สูงที่สุดในมณฑลกวางตุ้ง
2. วัดไทรหกต้น (ลิ่วหรงซื่อ) วัดโบราณมีอายุมากกว่าหนึ่งพันปี ชม “เจดีย์ 9 ชั้น” สูงที่สุดในเมืองกวางเจา
3. วัดกวงเสี้ยว วัดเก่าแก่ที่สุดของกวางเจา เดิมเป็นตำหนักของกษัตริ์หนานเย่ว์นาม จ้าว เจี้ยนเต๋อ กษัตริ์องค์ที่ 5 ของ
อาณาจักรหนานเย่ว์ (ช่วง 3 ก๊ก)
4. วัดพระใหญ่ (Great Buddha Temple) ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ชมศาลเจ้าไม้ 5 ชั้น สูง 18 เมตร
5. วัดเทพเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ โชคลาภ ขอพรให้เจริญในหน้าที่การงาน
6. วัดเจ้าแม่ทับทิม ขอพร เจ้าแม่แห่งสายน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจให้ชีวิตราบรื่น
7. ศาลเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน ฮงฮัม เงินร้อยล้านเจ้าแม่กวนอิม เป็นที่เคารพสักการะ มีชื่อเสียงเรื่องเงินทอง
8. วัดหวังต้าเซียน ไหว้พระสละโสดขอพรเรื่องความรักเทพเจ้าด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยุคโหลว
9. วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน เสริมดวงรวยเพิ่มมงคลชีวิต หมุนกังหันกลับทิศจะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดี

ทัวร์ฮ่องกง . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฮ่องกง ราคาใกล้เคียงกัน