ทัวร์ อินเดีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

IND-002 : 4 สังเวชนียสถาน ตามรอยพระพุทธเจ้า BY FD

6 วัน 5 คืน

4สังเวชนียสถานจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาสู่สถานที่สำคัญของพุทธประวัติ พุทธคยา :จุดแสวงบุญสำหรับชาวพุทธทั่วโลก“พระมหาโพธิเจดีย์”อนุสรณ์สถานการตรัสรู้ กุสินารา :สักการะสถูปปรินิพพานประดิษฐานพระพุทธรูปปางเสด็จดับขันธปรินิพพาน ลุมพินีวัน :ดินแดนชมพูทวีปอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์และกรุงเทวทหะ สารนาถ :สถานที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา,ซากเสาพระเจ้าอโศกมหาราช เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย(FD)
4 สังเวชนียสถาน จุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาสู่สถานที่สำคัญของพุทธประวัติ
พุทธคยา : จุดแสวงบุญสำหรับชาวพุทธทั่วโลก “พระมหาโพธิเจดีย์” อนุสรณ์สถานการตรัสรู้
กุสินารา : สักการะ สถูปปรินิพพาน ประดิษฐานพระพุทธรูปปางเสด็จดับขันธปรินิพพาน
ลุมพินีวัน : ดินแดนชมพูทวีป อยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์และกรุงเทวทหะ
สารนาถ : สถานที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา,ซากเสาพระเจ้าอโศกมหาราช
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

ทัวร์อินเดีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอินเดีย ราคาใกล้เคียงกัน