ทัวร์ ลาว

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง พระธาติภูษี บ้านช่างไห่ น้ำตกตาดกวางสี by Thai Smile Airways 3 วัน 2 คืน
WE301:หลง..หลวงพระบาง BY WE

3 วัน 2 คืน

วัถเชียงทอง พระรางวังเก่า วัดวิซุน พระธาตุภูสี ตลาถมืด น้ำตกตาถกวงชี ถ้ำถึง บ้านช่างไห ตักบาตรข้าวเหนียว พักหลวงพระบาจ 2คืน #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ
Day 1 : เดินทางสู่เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว โดยสายการบินไทยสมายล์(WE)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่พระราชวังหลวงพระบาง เป็นพระราชวังเก่าแก่ของเจ้ามหาชีวิตสายหลวงพระบางโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมและตัวอาคารที่มีการผสมผสานของสถาปัตยกรรมแบบยุโรป และนำท่านนมัสการ หอพระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูปประทับยืน ปรางค์ห้ามสมุทร จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดเชียงทอง เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง จากนั้นนำท่านเข้าชม วัดวิชุนราช (นำท่านดินทางสู่จุดชมวิว 360องศา สามารถมองเห็นเมืองหลวงพระบางจากมุมสูง พระธาตุพูสีตั้งโดดเด่นกลางใจเมืองมีจุดชมวิวก่อนถึงยอดพระธาตุ มองเห็นวัด บ้านเรือน ทอดยาวขนานกับแม่น้ำโขงจรดปากแม่น้ำคาน หลังท่านเดินเที่ยวชม ตลาดมืด หรือ ถนนคนเดินของเมืองหลวงพระบาง ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง เป็นของระลึก หรือของฝาก

Day 2 ทำบุญ-ตักบาตร กับชาวหลวงพระบางทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่ง รอตักบาตรพระสงฆ์ จากนั้นนำเที่ยวชมตลาดเช้าที่ชาวหลวงพระบางจะมาจับจ่ายซื้อของใช้ชมวิถีชีวิตคนหลวงพระบางยามเช้า จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม บ้านผานมศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านของเมืองหลวงพระบาง ที่รวบรวมสินค้าหัตกรรมงานฝีมือต่างๆ
จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ บ้านช่างไห เพื่อล่องเรือเดินทางชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขง
สู่ถ้ำติ่ง ลักษณะเป็นโพรงน้ำ ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีพระพุทธรูปไม้จำนวนนับ 2,500 องค์ส่วน นั่งรถบัสเดินทางสู่ น้ำตกตาดกวางสี ได้ชื่อว่า
เป็นน้ำ ตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบางเป็นอีกหนึ่งจุดที่ควรค่าแก่การมา
เยือนสักครั้งโดยน้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกหินปูน

Day 3 : เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบินไทยสมายล์(WE)
โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมลาว ราคาใกล้เคียงกัน