ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ นั่งเรือกระด้ง นั่งกระเช้า สะพานมือ by VietJet Air 4 วัน 3 คืน
PVN27 : เวียดนามกลาง ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4 วัน พักบานาฮิลล์ ฮอยอัน และดานัง BY VZ

4 วัน 3 คืน

Day 1 : พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ออกเดินทางสู่เมืองดานัง โดยสายบิน Viet Jet Air เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในเมืองฮอยอัน นำท่านนั่งเรือกระด้ง เพื่อชมความเป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้านเมืองฮอยอัน จากนั้นช่วงเย็นอิสระให้ทุกท่านเดินเล่นเมืองถนนคนเดินของเมืองฮอยอันยามค่ำคืน

Day 2 : นำท่านแวะชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองมรดกโลกฮอยอันซึ่งเป็นเมืองทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีนแล้วตรงไปไหว้พระที่วัดกวางตุ้ง นำชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ วัดกวนอู ศาลเจ้าชุมชนชาวจีน ชมสะพานญี่ปุ่น สะพานเกาไหลเวียน ให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ ต่อด้วยการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ภูเขาบานาฮิลล์ นำท่านสู่จุดไฮไลท์ โดยนั่งกระเช้าขึ้นไปข้างบนภูเขาบานาฮิลล์ ซึ่งได้รับการบันทึกสถิติโลก ว่าเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ให้ท่านอิสระกับเครื่องเล่นสวนสนุกขนาดใหญ่บนยอดเขา บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค จากนั้นนำท่านชมสะพานสีทอง หรือ สะพานมือ สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงามพร้อมเป็นจุดชมวิวบนเขาบาน่าฮิลล์ จุดเช็คอินสุดฮิตตอนนี้ ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 3 : ให้ท่านอิสระ ถ่ายรูป ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว หามุมถ่ายรูปเก๋ๆ และพักผ่อนตามอัธยาศัย จนถึงเวลาประมาณ 11.00 น. นำท่าน เช็คเอ้าท์ และเดินทางลงกระเช้าและเดินทางกลับไปที่เมืองดานัง นำท่านสู่ ตลาดฮาน เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมาย จากนั้นนำท่านชม สะพานมังกร สัญลักษณ์แห่งใหม่เมืองดานังในโอกาสครบรอบ 38 ปี ที่เมืองดานังได้รับอิสรภาพ และชม คาร์ฟดราก้อน ใกล้กับสะพานมังกรทองเป็นสัตว์ในตำนานที่พ่นน้ำจากปากคล้ายกับเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์

Day 4 : ท่านสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง ตั้งอยู่แหลมเซินจร่าเป็นวัดสร้างใหม่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถมองวิว เมืองดานังได้สวยงามมาก ออกเดินทางจากเมืองดานัง กลับกรุงเทพฯ เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน