ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ไต้หวัน . by China Airlines 5 วัน 4 คืน
Taiwan 3 National Park Scenic BY CI

5 วัน 4 คืน

ไทเป–เจียอี้–หมู่บ้านไม้ฮิโนกิอุทยานอาหลี่ซัน–ชมป่าสนพันปี–นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน–หนานโถวล่องเรือทะเลสาบสุริยังจันทรา-วัดบุ๋นบู้–วัดพระถังซำจั๋ง ไถจง-ช้อปปิ้งฟ๋งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ตหมู่บ้านสายรุ้ง–ไทเป–GERMANIUMPOWER–ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮัวเหลียนอุทยานทาโรโกะ–นั่งรถไฟด่วนกลับไทเป-ร้านพายสับปะรด–ช้อปปิ้งซีเหมินติงหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานเย่หลิว-วัดหลงซาน-คอสเมติกช้อป ช้อปปิ้งGLORIAOUTLET
ไทเป – เจียอี้ – หมู่บ้านไม้ฮิโนกิอุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยังจันทรา - วัดบุ๋นบู้ – วัดพระถังซำจั๋ง
ไถจง - ช้อปปิ้งฟ๋งเจี๋ย ไนท์ มาร์เก็ต หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทเป – GERMANIUM POWER – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮัวเหลียน อุทยานทาโรโกะ – นั่งรถไฟด่วนกลับไทเป - ร้านพายสับปะรด – ช้อปปิ้งซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว - วัดหลงซาน - คอสเมติก ช้อป
ช้อปปิ้ง GLORIA OUTLET

ทัวร์ไต้หวัน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน