ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ไต้หวัน . by THAI Airways 5 วัน 4 คืน
Taiwan Alishan Perfect Route BY TG

5 วัน 4 คืน

ไทเป–เจียอี้–หมู่บ้านไม้ฮิโนกิอุทยานอาหลี่ซัน–ชมป่าสนพันปี–นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน–ไถจง ช้อปปิ้งฟ๋งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ตไถจง–หนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยังจันทรา-วัดบุ๋นบู้–วัดพระถังซำจั๋ง ร้านพายสับปะรด–ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตGERMANIUMSHOP–ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น)–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติงหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น–วัดหลงซาน-คอสเมติกช้อป–ช้อปปิ้งGLORIAOUTLET
ไทเป – เจียอี้ – หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – ไถจง
ช้อปปิ้งฟ๋งเจี๋ย ไนท์ มาร์เก็ตไถจง – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยังจันทรา - วัดบุ๋นบู้ – วัดพระถังซำจั๋ง
ร้านพายสับปะรด – ช้อปปิ้งซื่อหลิน ไนท์ มาร์เก็ต GERMANIUM SHOP – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อปปิ้งซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน - คอสเมติก ช้อป – ช้อปปิ้ง GLORIA OUTLET

ทัวร์ไต้หวัน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน