ทัวร์ พม่า

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ทะเลเจดีย์ เจดีย์ชเวดากอง สะพานไม้อูเบง by Bangkok Airways 4 วัน 3 คืน
ZMDL05 : มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน [เลทส์โก บุหลันดั้นเมฆ EP.2] BY PG

4 วัน 3 คืน

มัณฑะเลย์พุกามมิงกุนอมรปุระสกายน์สัมผัสเมืองมนต์เสน่ห์แห่งดินแดนทะเลเจดีย์พักพุกาม2คืนเต็มอิ่มชมอาทิตย์อัสดงสักการะ2ใน5มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่าชมมหาเจดีย์จักรพรรดิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมืองมิงกุน
Day 1 : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมินำท่านเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองรับกระเป๋าสัมภาระ ผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว เมืองมัณฑะเลย์ นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองพุกาม โดยรถโค้ชปรับอากาศ นำท่านสู่ จุดชมวิวทะเลเจดีย์ ที่สวยงาม

Day 2 : เมืองพุกาม พุกามได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งทะเลเจดีย์ หรือ ดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์ เพราะในสมัยรุ่งเรืองเคยมีเจดีย์มากมายถึง 4,446 องค์ ปัจจุบันเหลือแค่เพียง 2,217 องค์ นำท่านสักการะ เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า) นำท่านชม วัดอานันดา เป็นมหาวิหารขนาดใหญ่ที่ขึ้นชื่อได้รับการยกย่องว่าเป็น “เพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม” จากนั้นนำท่านชม วัดมนุหะ ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของหมู่บ้านยินกะบา จากนั้นนำท่านชม วัดกุบยางกี สร้างโดยพระโอรสของพรเข้าจันสิทธะ นำท่านชม เจดีย์ติโลมินโล เป็นวัดที่สร้างแบบก่ออิฐถือปูนบนฐานกว้างด้านละ 43 เมตร นำท่านชม วิหารธรรมมายันจี วิหารที่วัดนี้ได้ชื่อว่าใช้ความหนาแน่น ความละเอียดพิถีพิถันในการสร้างมากที่สุดในพม่าก็ว่าได้ จากนั้นนำท่านสู่ อมรปุระ เป็นอีกหนึ่งเมืองของพม่าที่ยังคงมนต์ขลังมาจนปัจจุบัน ท่านชม สะพานไม้สักอูเบ็ง หลังจากนั้นนำท่านกลับสู่ เมืองมัณฑะเลย์ และนำท่านล่องเรือเข้าสู่ เมืองมิงกุน จากนั้นนำท่านชม ระฆังมิงกุน นำท่านชม เจดีย์ชินพิวเม ที่เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน

Day 3 : นำท่านร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า) ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่อง เครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสกายน์ นำท่านผ่าน ชมภูเขาสกายน์ ศูนย์กลางแห่ง พระพุทธศาสนาที่สำคัญ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองสกายน์ จากนั้นนำท่านชม เจดีย์กวงมูดอร์ นำท่านชม วัดชเวนันดอร์ ชมอาคารไม้สักทองสลักเสลาด้วยลวดลายที่งามวิจิตรนำท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ สร้างโดยพระเจ้ามินดง นำท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ สร้างโดยพระเจ้ามินดง นำท่านชม วัดกุโสดอ นำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน