ทัวร์ ออสเตรีย ฮังการี เช็ก

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ออสเตรีย ฮังการี เช็ก ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ฮัลล์สตัท เชสกี้ ครุมลอฟ by Emirates 7 วัน 4 คืน
BT-EUR01 : มหัศจรรย์ East Europe ฮังการี เช็ก ออสเตรีย BY EK

7 วัน 4 คืน

ชมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลล์สตัท และ เชสกี้ คลุมลอฟ สัมผัสบรรยากาศสุดสุดโรแมนติกที่กรุงปราก
Day 1 : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2 : ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ เดินทางถึงสนามบินบูดาเปสต์ นำท่านชมบริเวณรอบนอก โบสถ์แมทเธียส นำท่านล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการีในช่วง 600-800 ปี มาแล้วที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ให้เวลาท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย นำท่านมุ่งหน้าสู่ กรุงเวียนนา เมืองหลวงของออสเตรีย และดนตรีคลาสสิค นำท่านเข้าชม พระราชวังและสวนเชินน์บรุน นำท่านชม ถนนสายวงแหวน ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ผ่านชมพระราชวังฮอฟเบิร์ก จากนั้นนำชม โบสถ์สเตเฟ่นส์ สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนาซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึ้นในปีค.ศ.1713

Day 4 : นำท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านมรดกโลกที่ได้รับการขนานนามว่า เป็นหมู่บ้านมรกดกโลกที่สวยที่สุดในโลกฮัลล์สตัท มุ่งหน้าสู่สาธารณรัฐเช็ก สู่เมือง เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 นำท่านชม ปราสาทเชสกี้ ครุมลอฟ ด้านนอก ปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง เชสเก้ บูเดโจวิซ

Day 5 : นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองคาร์โลวี วารี นำท่านเดินชม เมืองคาร์โลวี วารี เดินทางสู่ กรุงปราก นำท่านชม สะพานชาร์ล จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชมประตูเมืองเก่าศาลาว่าการเมืองหลังเก่า นาฬิกาดาราศาสตร์ ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง

Day 6 : นำเข้าชม ปราสาทแห่งปราก มหาปราสาทที่สร้างมากว่า 1,200 ปี Guinness World Records ได้บันทึกไว้ว่า เป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำเข้าชมอาสน์วิหารนักบุญวีตัส จากนั้นไปชม ถนนทองคำ นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ แวะเปลี่ยนเครื่อง

Day 7 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์ออสเตรีย ฮังการี เช็ก ล่องเรือแม่น้ำดานูบ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมออสเตรีย ฮังการี เช็ก ราคาใกล้เคียงกัน