ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน ลี่เจียง สระมังกรดำ ชมโชว์จางอี้โหมว ช่องแคบเสือกระโจน by LUCKY AIR 5 วัน 4 คืน
BT-LJG02 : มหัศจรรย์...ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก BY 8L

5 วัน 4 คืน

Day 1 : พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ออกเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง ประเทศจีน เดินทางถึง ท่าอากาศยานลีเจียงซันยี่ ประเทศจีน นำท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียงเป็นเมืองโบราณอันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 800 ปี

Day 2 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองแชงกรีล่า ระหว่างทาง นำท่านแวะชม ช่องแคบเสือกระโจน นำท่านเดินทางสู่ เมืองแชงกรีล่า นำท่านเดินทางเที่ยวชมเมืองโบราณจงเตี้ยน

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่ วัดลามะซงจ้านหลิง เป็นวัดใหญ่ที่สำคัญของเมืองแชงกรีล่า เป็นวัดนิกายลามะแบบทิเบตที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน นำท่านเข้าชมอุทยานน้ำหยก นำท่านเดินทางสู่เมืองโบราณซู่เหอ นำท่านแวะชอปปิงร้านบัวหิมะ

Day 4 : นำทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก นำท่านเที่ยวชม ทะเลสาบไป๋สุยเหอ นำท่านชมโชว์จางอี้โหมว ) เป็นการแสดงกลางแจ้งที่ ความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล นำท่านเข้าชมสระมังกรดำ นำท่านเที่ยวชมเมืองโบราณลี่เจียง ชื่ออย่างเป็นทางการว่า เมืองโบราณต้าเหยียน โดยทั้งเมืองคือมรดกโลกที่ได้รับการประกาศจากยูเนสโกเป็นเมืองโบราณที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของจีน

Day 5 : นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานลี่เจียง ซันยี่ ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ทัวร์จีน ลี่เจียง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน