ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

BT-TPE01 : มหัศจรรย์....ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย

5 วัน 3 คืน

ผู่หลี่●หนานโถว●ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทราวัดพระถังซำจั๋ง●วัดเหวินหวู่อุทยานอาลีซาน●นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี●ร้านใบชา●ไถจง●มิฮายาร่าไอศกรีม●หมู่บ้านสายรุ้ง●ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ตไทเป●อุทยานเย๋หลิ่ว●หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น●อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ผู่หลี่ ● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ●ร้านใบชา ● ไถจง ● มิฮายาร่าไอศกรีม ● หมู่บ้านสายรุ้ง ● ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป ● อุทยานเย๋หลิ่ว ● หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ทัวร์ไต้หวัน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน