ทัวร์ จอร์แดน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จอร์แดน มหานครเพตรา ปราสาทเครัคแห่งคูเสด ทะเลเดดซี by Royal Jordanian Airlines 6 วัน 3 คืน
BT-AMM02 : มหัศจรรย์..JORDAN นอนแค้มป์

6 วัน 3 คืน

Day 1 : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2 : ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน ถึงสนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA INTERNATIONAL AIRPORT ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน นำท่านเดินทางสู่ เมือง มาดาบา (Madaba) หรือ เมืองแห่งโมเสก ชมโบสถ์กรีก – ออโธดอกซแห่งเซนต์จอร์น ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3 ล้านชิ้น นำท่านเดินทางชม เมาท์เนโบ นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า “หุบเขาแห่งพระจันทร์”

Day 3 : นำท่านนั่งรถจิ๊บหรือรถกระบะเที่ยวชมพื้นที่โดยรอบ (หรือท่านสามารถขี่อูฐ ไม่รวมค่าขี่อูฐท่านละ 25 USD) ) พาชม “น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ มัน นำท่านท่องทะเลทรายต่อไปยัง ภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ นำท่านเดินทางสู่ มหานครเพตรา ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งใหม่ นำท่านชมมหานครเพตรา เข้าเขตหน้าผาสูงชันสองข้างทางสู่ มหานครแห่งศิลาทรายสีชมพู ตื่นตา ตื่นใจกับความสวยงามของมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ปราสาททรายสีชมพู

Day 4 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองเครัค ชมทิวทัศน์อันงดงามของหุบเขาทั้งสองข้างทางจนได้ฉายาเป็น “แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน” ชม ปราสาทเครัคแห่งครูเสด นำท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี หรือ ทะเลมรณะ เป็นทะเลสาบน้ำเค็มขนาดใหญ่

Day 5 : นำท่านเดินทางสู่นครเจราช แวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเดดซี เดินทางสู่ เมืองโรมันโบราณ เจราช หรือ เมืองพันเสา หรือ ปอมเปอีแห่งตะวันออก ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองหลวงอัมมาน นำท่านชม โอวัลพลาซ่า มาก ชมซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน ชมวิหารอาร์เทพีอาร์เทมิส เป็นเทพีประจำเมืองเจอราช นำท่านเดินทางสู่กรุงอัมมาน ชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน ชม วิหารเฮอร์คิวลิส ช้อปปิ้ง ณ ซิตี้มอลล์ นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

Day 6 : ออกเดินทางสู่ประเทศไทย เดินทางถึงกรุงเทพฯ

ทัวร์จอร์แดน มหานครเพตรา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจอร์แดน ราคาใกล้เคียงกัน