ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี โรม ปิซ่า จุงเฟรา ลูเซิร์น by THAI Airways 9 วัน 6 คืน
The Multi-Color Of Manrola อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ BY TG

9 วัน 6 คืน

โรม|ปิซ่า|ฟลอเรนซ์|ชิงเกวแตร์เร|จุงเฟรา|เซอร์แมท|ลูเซิร์น #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ
Day 1 : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2 : ออกเดินทางสู่กรุงโรม ถึงสนามบินฟูมิชิโนกรุงโรม ประเทศอิตาลี ท่านเดินทางพาท่านเข้าสู่นครรัฐวาติกัน นำท่านชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ชมแท่นบูชาบัลแดคคิโน นำชมสนามกีฬาโคลอสเซียม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ นำท่านเดินสู่บริเวณย่านบันไดสเปน นำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองปิซ่า

Day 3 : นำท่านชมเมืองปิซ่า นำท่านเข้าสู่บริเวณจัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี ชมหอเอนปิซ่า สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง นำท่านเดินทางต่อสู่แคว้นทัสคานี เมืองหลวงของแคว้น คือ ฟลอเรนซ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้ ชมความยิ่งใหญ่ และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร นำชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย นำท่านสู่เมืองเจนัว ชมเขตเมืองเก่าศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป

Day 4 : นำท่านเดินทางสู่เมืองลา สเปเซีย นําท่านโดยสารรถไฟสู่ชิงเกว แตร์เร นำท่านเดินเล่นชมหมู่บ้านริโอแมกจิโอเร่ นําท่านสู่หมู่บ้านมานาโรล่า นำท่านเดินทางกลับสู่เมือง ลาสเปเซีย เดินทางสู่ตัวเมืองมิลาน เมืองที่เรียกได้ว่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก

Day 5 : นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองแทซ เพื่อเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท สัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น นำท่านเดินเท้าสู่บริเวณทะเลสาบที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,757 เมตร

Day 6 : นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองมองเทรอซ์ นำท่านถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี นำท่านเดินทางสู่กรุงเบิร์น ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นำท่านชมบ่อหมีสีน้ำตาล สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น นำท่านชมมาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และ บูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี นำท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี้ ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอร์ลาเคน

Day 7 : นำท่านเดินสู่สถานีรถไฟกรุน-กรินเดอวาลด์ ค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจุงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นำคณะนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ผ่านชมธารน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป ชมถ้ำน้ำแข็ง เดินทางสู่เมืองลูเซิร์น ชมสิงโตหินแกะสลัก ชมสะพานไม้ชาเปล

Day 8 : นำคณะเดินทางสู่ สนามบิน ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

Day 9 : คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี โรม อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี ราคาใกล้เคียงกัน