ทัวร์ ตุรกี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล สุเหร่าสีน้ำเงิน สวนดอกทิวลิป by Turkish Airlines 8 วัน 5 คืน
Wondrous Turkey ตุรกี (บินภายใน 2 ขา) BY TK

8 วัน 5 คืน

บินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์|อิสตันบูล|คูซาดาสึ|ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย|สุเหร่าสีน้ำเงิน|พระราชวังโดลมาบาเช|ล่องเรือบอลฟอรัส #มีบินภายในประเทศ #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ #ฟรีวีซ่า
Day 1 : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ออกเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล

Day 2 : เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ออกเดินทางต่อสู่เมืองอิชเมียร์ ถึงสนามบินเมืองอิชเมียร์ นำท่านเดินทางสู่เมืองเพอร์กามัม สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ วิหารอะโครโปลิส นำท่านเดินเข้าชมเมืองโบราณเอเฟซุส ชมห้องสมุดเซลซุส แวะชมโรงละครเอเฟซุส ชมโบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น นำท่านเยี่ยมชมโรงงานหนังชั้นนำ Leather Fashion House

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล นำท่านเข้าชมปามุคคาเลหรือปราสาทปุยฝ้าย ปัจจุบันเมืองปามุคคาเลและเมืองเฮียราโพลิส ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 นำท่านชมเข้าเมืองโบราณเฮียราโพลิส สถานที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล โรงอาบน้ำโรมัน โบสถ์สมัยไบแซนไทน์

Day 4 : นำท่านออกนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนยา นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา ออกเดินทางสู่เมืองคัปปาโดเกีย ชมระบำหน้าท้อง และการแสดงพื้นเมืองต่างๆ ของตุรกีอันลือชื่อที่น่าตื่นตาตื่นใจ

Day 5 : นำท่านชมเมืองคัปปาโดเกีย นำท่านเข้าชมนครใต้ดิน นำคณะออกเดินทาง สู่เมืองเกอเรเม นำท่านเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง นำท่านเข้าชมโรงงานทอพรม และโรงงานเซรามิค นำท่านเดินทางสู่สนามบิน ออกเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล ถึงสนามบิน อิสตันบูล

Day 6 : นำท่านเดินทางสู่จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด นำท่านเข้าชมสวนดอกทิวลิป นำท่านเข้าชมสุเหร่าสีน้ำเงิน นำท่านเข้าชมสุเหร่าสีน้ำเงิน นำท่านเข้าชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง จุดเด่นอยู่ที่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร นำท่านเข้าชมอ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ให้ท่านถ่ายรูปและชมความงามใต้ดินของอุโมงค์เก็บน้ำขนาดใหญ่ เดินทางสู่ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต

Day 7 : นำท่านเข้าชมพระราชวังโดลมาบาเช นำท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส นำท่านเข้าชมพระราชวังทอปกาปี เดินทางสู่ ตลาดในร่ม (Kapali Carsisi หรือ Covered Bazaar) นำท่านเดินทางสู่สนามบินอิสตันบูล ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

Day 8 : คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมตุรกี ราคาใกล้เคียงกัน