ทัวร์ ตุรกี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล ม้าไม้จำลองแห่งทรอย by Emirates 10 วัน 7 คืน
Turkey Be Fresh ตุรกี BY EK

10 วัน 7 คืน

อิสตันบูลดินแดน2ทวีป|อังการา|คัปปาโดเกีย|คอนยา|ปามุคคาเล เมืองโบราณเอเฟซุส|ม้าไม้จำลองแห่งทรอย|พระราชวังโดลมาบาเช|ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ
Day 1 : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2 : ออกเดินทางสู่ ดูไบ เดินทางถึง สนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง ออกเดินทางต่อสู่เมืองอิสตันบูล ถึง สนามบินเมืองอิสตัลบูล เดินทางสู่ เมืองอังการา เมืองหลวงในปัจจุบันของตุรกี

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่เมืองคัปปาโดเกีย นำท่านเดินทางสู่เมืองเกอเรเม เดินเที่ยวชมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง นำท่านเข้าชมโรงงานทอพรม คุณภาพดีของประเทศตุรกี ให้เวลาท่านเลือกซื้อ

Day 4 : นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนยา นำท่านชมนครใต้ดิน นำท่านเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล เที่ยวเมืองปามุคคาเล เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ำใต้ดิน ปามุคคาเลและเมืองเฮียราโพลิส ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ.1988 สำคัญอื่นๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล โรงอาบน้ำโรมัน โบสถ์สมัยไบแซนไทน์

Day 5 : นำท่านชมปามุคคาเล หรือปราสาทปุยฝ้าย จากนั้นนำท่านชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในโรงแรมปามุคคาเล สถานที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล โรงอาบน้ำโรมัน โบสถ์สมัยไบแซนไทน์ นำท่านเดินทางสู่เมืองคูซาดาซี นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองโบราณเอเฟซุส ชมห้องสมุดเซลซุส แวะชมโรงละครเอเฟซุส ชมบ้านของพระแม่มารี

Day 6 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองเพอร์กามัม ชมเมืองเพอร์กามัม สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ วิหารอะโครโพลิส เดินทางสู่เมืองชานัคคาเล นำท่านชมและถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จำลองแห่งทรอย

Day 7 : นำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ นำท่านเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล เดินทางสู่จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด นำชมสุเหร่าสีน้ำเงิน จากนั้นนำท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ข้างทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาชเช่หรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี

Day 8 : นำท่านสู่ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต นำท่านชมพระราชวังทอปกาปี นำท่านชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย หรือชื่อในปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เดินทางสู่ ตลาดในร่ม หรือ แกรนด์บาซาร์

Day 9 : นำท่านชม พระราชวังโดลมาบาเช นำเดินทางสู่สนามบิน Sabiha Gokcen International Airport ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ

Day 10 : ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมตุรกี ราคาใกล้เคียงกัน