ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี มิลาน ลูเซิร์น กลาเซียร์ 3000 เมืองซุก ยอดเขาริกิ by Emirates 7 วัน 4 คืน
ดาวหลงฟ้า ภูผา กลาเซียร์ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ BY EK

7 วัน 4 คืน

มิลาน|เซอร์แมท|กลาเซียร์3000|โลซานน์ อินเทอร์ลาเคน|เมืองซุก|ยอดเขาริกิ|ลูเซิร์น #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ
Day 1 : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ออกเดินทางสู่ดูไบ

Day 2 : เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง ออกเดินทางสู่เมืองมิลาน ถึงสนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี นำท่านสู่เมืองเซอร์แมท เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมที่ได้รับความนิยมสูงเดินเที่ยวชมเมือง หรือ เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อตั๋วขึ้นกระเช้าไฟฟ้าเพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น เดินทางสู่จุดชมวิวที่ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ที่สวยงาม นำท่านเดินเท้าสู่บริเวณทะเลสาบที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,757 เมตร นำท่านเดินทางสู่เมือง Tasch

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่เมืองโกล เดอ ปิยงนำท่านขึ้นกระเช้ายักษ์ ขึ้นสู่เขากลาเซียร์ 3000 นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา นำชมเมืองที่เป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตั้งองค์การสากลระดับโลก ถ่ายรูปกับน้ำพุเจทโด และถ่ายรูปกับ นาฬิกาดอกไม้ สัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองเจนีวา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโลซานน์ นำชมเมืองโลซานน์ ซึ่งตั้งอยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์

Day 4 : นำท่านเดินทางสู่เมืองมองเทรอซ์ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบทูนและทะเลสาบเบรียนซ์ นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองซุก นำท่านชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุกให้ท่านเดินชื่นชมอาคาร งานศิลปะล้ำค่าและเครื่องประดับหายาก

Day 5 : นำท่านนั่งรถไฟไต่เขาริกิ ที่ถือได้ว่าเป็นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป และยังเป็นอันดับ 2 รองจากยอดเขาวอชิงตัน ในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ ในสหรัฐอเมริกา เดินทางสู่เมืองลูเซิร์น พาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก ชมสะพานไม้ชาเปล ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น นำท่านข้ามพรมแดนสวิตเซอร์แลนด์ – อิตาลี

Day 6 : นำท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์กาโม ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกโดยยูเนสโก นำท่านขึ้นสู่เมืองเก่าด้านบนที่ตั้งอยู่บนเนินเขาซิตต้า อัลต้า นำท่านเข้าสู่จัตุรัสกลางเมือง Pizza Vecchia ถ่ายรูปกับอาคารเทศบาล Campanone Torre Civica ,ถ่ายรูปกับมหาวิหาร Cattedrale di Bergamo e Battistero เข้าชมหอบัพติศมาของมหาวิหาร Santa Maria Maggiore Basilica วิหารประจำเมือง นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกได้ว่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน นำท่านเดินทางสู่ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท เดินทางสู่สนามบินมิลาน ประเทศอิตาลี ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

Day 7 : เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี มิลาน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย อิตาลี ราคาใกล้เคียงกัน