ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ พระนอนตาหวาน by Nok Air 1 วัน
RGN-001 : Myanmar BY DD

1 วัน

Day 1 : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง นำท่านกราบนมัสการ เจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า นำท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสักการะรูปปั้นเทพทันใจ นำท่านข้ามฝั่งถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ นำท่าน สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน นำท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน นำท่านนมัสการ พระหินอ่อน เดินทางกลับ ถึงสนามบินดอนเมือง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน