ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ มินกุง by Thai Smile Airways 3 วัน 2 คืน
MDL-001 : Myanmar มัณฑะเลย์ สกายน์ มินกุง BY WE

3 วัน 2 คืน

ชมพิธีศักดิ์สิทธิ์ของชาวมัณฑะเลย์ล้างหน้าพระพักตร์“พระมหามัยมุนี” เดินสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก“สะพานไม้สักอูเบ็ง”/ขึ้นภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ ล่องเรือแม่น้ำอิระวดีชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่....ชม“ทัชมาฮาลแห่งพม่า” เดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์(WE) ปล.ไม่มีราคาเด็กเนื่องจากเป็นราคาพิเศษ/ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ2,000บาท/ท่าน/ทริป
ชมพิธีศักดิ์สิทธิ์ของชาวมัณฑะเลย์ ล้างหน้าพระพักตร์ “พระมหามัยมุนี”
เดินสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก “สะพานไม้สักอูเบ็ง” / ขึ้นภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์
ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ .... ชม “ทัชมาฮาลแห่งพม่า”
เดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ (WE)
ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน