ทัวร์ เกาหลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เกาหลี เจจู พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค ชายหาดควังชิกี ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง by Jeju Air 4 วัน 2 คืน
Jeju Super Save In May BY 7C

4 วัน 2 คืน

Day 1 : คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้

Day 2 : เดินทางถึงสนามบินเชจู พาท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลก เกาะเชจู ที่องค์การ
UNESCO ให้รางวัลเกาะเชจูเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติแห่งใหม่ของโลก พาท่านเดินทางสู่ พิพิธภณั ฑ์ชาโอซุลลอค จากนั้นพาท่านแวะนมัสการพระ ณ วัดซันบังโพมุนซา วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเขาซันบังหันหน้าออกสู่ทะเล พาทุกท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะฮังมง โปรแกรมเพิ่มเติม ฮลัโหลคิตตี้ เป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับคิตตี้ หลากหลายเวอร์ชั่น โปรแกรมเพิ่มเติม โชว์กายกรรม การแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์หวาดเสียวและความยืดหยุ่นของร่างกาย

Day 3 : พาท่านเดินทางต่อที่ ร้านน ้ามันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่าน
ผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ จากนั้นน าท่านชม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) เป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว ปากปล่องภูเขาไฟที่มีลักษณะเหมือนมงกุฎ เป็นสถานที่โด่งดังที่ผู้คนมาขอพร และชมพระอาทิตย์ขึ้น เป็นหนึ่งใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู จากนั้นพาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม 'ซองอึบ นำพาทุกท่านเดินทางสู่ชายหาดควงัชิกี โปรแกรมเพิ่มเติม พิพธิภัณฑ์สัตว์น้ำ อควำเรียม
ที่ใหญ่ที่สุดในเกำหลีใต้และมีตู้ปลำใหญ่ที่สุดในเอเชีย

Day 4 : พาทุกท่านชม ยงดูอัมร็อค โขดหินมงักร นำท่านชม ร้านสมุนไพร ร้านละลายเงินวอนหรือ(SUPERMARKET) พาท่านเดินทางสู่ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ นำท่านสู่ ศูนย์โสม จากนั้นน าท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีลอ๊ตเต้ดิวตี้ฟรี จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ชื่อดัง เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย เดินทางถึงประเทศไทย


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
06 – 09 พ.ค 2563 พุธ - เสาร์ 9,400
5,900
FULL
07 – 10 พ.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 9,400
5,900
FULL
08 – 11 พ.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 9,400
5,900
FULL
09 – 12 พ.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 9,100
5,600
FULL
10 – 13 พ.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 8,800
5,300
FULL
11 – 14 พ.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 8,800
5,300
FULL
12 – 15 พ.ค 2563 อังคาร - ศุกร์ 8,800
5,300
FULL
13 – 16 พ.ค 2563 พุธ - เสาร์ 9,100
5,600
FULL
14 – 17 พ.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 9,400
5,900
FULL
15 – 18 พ.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 9,400
5,900
FULL
16 – 19 พ.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 9,100
5,600
FULL
17 – 20 พ.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 8,800
5,300
FULL
18 – 21 พ.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 8,800
5,300
FULL
19 – 22 พ.ค 2563 อังคาร - ศุกร์ 9,100
5,600
FULL
20 – 23 พ.ค 2563 พุธ - เสาร์ 9,100
5,600
FULL
21 – 24 พ.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 9,100
5,600
FULL
22 – 25 พ.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 9,100
5,600
FULL
23 – 26 พ.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 8,800
5,300
FULL
24 – 27 พ.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 8,500
5,000
FULL
25 – 28 พ.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 8,500
5,000
FULL
26 – 29 พ.ค 2563 อังคาร - ศุกร์ 8,500
5,000
FULL
27 – 30 พ.ค 2563 พุธ - เสาร์ 8,500
5,000
FULL
28 – 31 พ.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 9,100
5,600
FULL
29 พ.ค – 01 มิ.ย 2563 ศุกร์ - จันทร์ 9,100
5,600
FULL
30 พ.ค – 02 มิ.ย 2563 เสาร์ - อังคาร 8,800
5,300
FULL
31 พ.ค – 03 มิ.ย 2563 อาทิตย์ - พุธ 8,500
5,000
FULL

ทัวร์เกาหลี เจจู อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเกาหลี ราคาใกล้เคียงกัน