ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ซาปา ลาวไก ฮานอย นิงบิงห์ by Vietnam Airlines 5 วัน 4 คืน
HAN11 : เวียดนามเหนือ ซาปา ลาวไก ฮานอย นิงบิงห์ BY VN

5 วัน 4 คืน

เมืองฮานอย(สนามบินนอยไบ)–เมืองนิงบิงห์–ร้านเยื่อไผ่วัดไบ่ดิงห์–ล่องเรือชมความสวยงามของจ่างอาน–เมืองลาวไกตลาดก๊กเลี๊ยว–เมืองซาปา–น้ำตกสีเงิน–หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต–ถนนคนเดินซาปาโบสถ์ซาปา–ภูเขาปากมังกร–นั่งรถรางเมืองซาปา–นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปันเมืองฮานอย–ร้านหยก
Day 1 : คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย นำท่านเดินทางต่อไปยัง ทะเลสาบคืนดาบ นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ จากนั้นนำท่าน อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย นำท่านออกจาก เมืองฮานอย เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองนิงบิงห์ เป็นพื้นที่ที่มีทั้งภูมิทัศน์อันงดงามของยอดเขาหินปูน แม่น้ำหลายสายไหลลัดเลาะ บางส่วนจมอยู่ใต้น้ำ และยังถูกล้อมรอบด้วยผาสูงชัน จึงทำให้สถานที่แห่งนี้งดงามน่าชม

Day 2 : นำท่านเดินทางสู่ วัดไบ่ดิงห์ มีความหมายว่า การถวายพระพรดินฟ้า พระพุทธเจ้าและทวยเทพที่อยู่บนที่สูง เขตโบราณสถานฯนี้ถูกก่อสร้างในพื้นที่อยู่ทางทิศตะวันตกของราชธานีฮวาลือ วัดไบ่ดิงห์เก่าแก่ตั้งอยู่บนภูเขาดิ๊งห์สูง
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ จ่างอาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดงในจังหวัดนิงบิ่งห์ นำท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของจ่างอาน เป็นพื้นที่ที่มีทั้งภูมิทัศน์อันงดงามของยอดเขาหินปูน แม่น้ำหลายสายไหลลัดเลาะ บางส่วนจมอยู่ใต้น้ำและยังถูกล้อมรอบด้วยผาสูงชันจึงทำให้สถานที่แห่งนี้งดงามน่าชม นำทุกท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองลาวไก ใกล้กับชายแดนจีน

Day 3 : นำทุกท่านสู่ ตลาดก๊กเลี๊ยว เป็นตลาดในเขตเศรษฐกิจชายแดนเวียดนาม-จีน ในจังหวัดลาวไก ตลาดก๊กเลี๊ยวที่นี่จะมีสินค้าทั้งของเวียดนามและของจีนให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเลือกชม เดินทางสู่ เมืองซาปา เมืองเล็กๆในหุบเขาทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม
นำท่านเดินทางไปชม น้ำตกสีเงิน Silver Water Fall ที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา ท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา CAT CAT VILLAGE หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตา
พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสัน

Day 4 : นำทุกท่านชม โบสถ์ซาปา สร้างขึ้นด้วยหินช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยชาวฝรั่งเศส
นำทุกท่านเดินทางไปยัง ภูเขาฮามรอง หรือภูเขามังกรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเอกชนที่มีชื่อเสียงมากมายในตัวเมืองซาปา มีจุดชมวิวสำหรับชมเมืองซาปาได้รอบด้าน และมองเห็นเทือกเขาที่รายล้อมซาปาซึ่งเป็นเขาที่ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และยังสามารถมองเห็นยอดเขาฟานซีปัน (Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซิน
นำท่าน นั่งรถรางใหม่สุด จากสถานีซาปา สู่ สถานีกระเช้า เพื่อขึ้น ยอดเขาฟานซีปัน ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง ถึงสถานีกระเช้านำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีนจนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีน

Day 5 : นำท่านเดินทางกลับ เมืองฮานอย ในอดีตนั้นกรุงฮานอยยังเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนืออีกด้วย ระหว่างทางแวะให้ท่านได้เลือกชม โรงงานหยก
เหมาะสมแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ......พร้อมความประทับใจ

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน