ทัวร์ ศรีลังกา

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

CMB-001 : Srilanka โคลัมโบ แคนดี้ ไม่มีวีซ่า by UL

3 วัน 2 คืน

นำท่านเดินทางสู่เมืองแคนดี้(Kandy)ตั้งอยู่บนยอดเขาเหนือระดับน้ำทะเล500เมตรเป็นเมืองมรดกโลกของประเทศศรีลังกาเดิมเรียกว่า‘ศิริวัฒนานคร’หรือ‘สิงหขันธนคร’ชาวเมืองสิงหลเรียก‘ขันธะ’หมายถึงกองหินหรือภูเขาเมื่อต่างชาติเข้าครองเมืองขันธะจึงออกสำเนียงตามฝรั่งว่าแคนดิหรือแคนดี้เมืองแคนดี้เป็นที่ตั้งของดาลาดามาลิกาวาหรือวัดพระเขี้ยวแก้ว(SriDaladaMaligawa)ซึ่งประดิษฐานพระทนต์ของพระพุทธเจ้าเป็นเมืองที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกาวัดวาอารามในเมืองนี้ยังคงรักษาขนบประเพณีของพุทธศาสนิกชนมีพิธีอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วเข้าร่วมขบวนแห่ทุกปีเป็นสถานที่จัดงานเทศกาล“เประแหระ”เรียกได้ว่าแคนดี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับพุทธศาสนิกชนในศรีลังกาและทั่วโลก.....
นำท่านเดินทางสู่ เมืองแคนดี้ (Kandy) ตั้งอยู่บนยอดเขาเหนือระดับน้ำทะเล 500 เมตร เป็นเมืองมรดกโลกของประเทศศรีลังกา เดิมเรียกว่า ‘ศิริวัฒนานคร’ หรือ ‘สิงหขันธนคร’ ชาวเมืองสิงหลเรียก ‘ขันธะ’ หมายถึงกองหินหรือภูเขา เมื่อต่างชาติเข้าครองเมืองขันธะ จึงออกสำเนียงตามฝรั่งว่า แคนดิหรือแคนดี้ เมืองแคนดี้ เป็นที่ตั้งของดาลาดา มาลิกาวา หรือ วัดพระเขี้ยวแก้ว (Sri Dalada Maligawa) ซึ่งประดิษฐานพระทนต์ของพระพุทธเจ้า เป็นเมืองที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา วัดวาอาราม ในเมืองนี้ยังคงรักษาขนบประเพณีของพุทธศาสนิกชน มีพิธีอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วเข้าร่วมขบวนแห่ทุกปี เป็นสถานที่จัดงานเทศกาล “เประแหระ” เรียกได้ว่าแคนดี้ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับพุทธศาสนิกชนในศรีลังกาและทั่วโลก.....

ทัวร์ศรีลังกา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมศรีลังกา ราคาใกล้เคียงกัน