ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เมืองเบิร์น บ่อหมีสีน้ำตาล น้ำพุปีศาจกินเด็ก โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ by Singapore Airlines 7 วัน 4 คืน
ZZRH10 : สวิตเซอร์แลนด์ เจนีวา เซอร์แมท ลูเซิร์น ซูริค [เลสโก พบรักที่จุงเฟรา] BY SQ

7 วัน 4 คืน

นั่งรถไฟไต่เขาชมธารน้ำแข็งพิชิตยอดเขาจุงเฟรา1ในยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ชมเมืองเซอร์แมทเมืองที่ปลอดมลพิษที่สุดในโลกและเป็นที่ตั้งของ'ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น'
DAY 1 : ขอเชิญคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

DAY 2 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์น นำท่านเดินทางสู่ บ่อหมีสีน้ำตาล ฮอฟพลัทซ์จัตุรัสหน้าสถานีรถไฟ ผ่านชม ประตูเมืองโบราณ เปรียบเสมือนป้อมปราการประตูเมืองทางด้านตะวันตก, น้ำพุปีศาจกินเด็ก , หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม , บ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ , ศาลาว่าการเมืองเบิร์น และ ผ่านชม โบสถ์มุนสเตอร์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา นำท่าน เข้าชม สวนอังกฤษ ผ่านชม นาฬิกาดอกไม้ ถัดมาเป็น อนุสาวรีย์แห่งการรวมชาติ
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ ผ่านชม มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์ ผ่านชม มหาวิหารโลซานน์ ผ่านชม พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากล นำท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะแห่งเมืองโลซานน์ นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ ศาลาไทย

DAY 3 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ ฤดูกาล นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน นำท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ ปราสาทชิลยอง นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านทาซ จากนั้น นำท่านนั่งรถไฟท้องถิ่น เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองเซอร์แมท นำท่านนั่งรถไฟท้องถิ่น เพื่อเดินทางกลับสู่ หมู่บ้านทาซ นั่งรถรางไต่เขา กรอนเนอร์แกรต สู่ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ชมสวยงามโดยรบของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น

DAY 4 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น นำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก นำท่านเดินทางสู่ สะพานไม้ชาเปล นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเก้น เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน และ ทะเลสาบเบรียนซ์ นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมนาฬิกาเคียฮอฟเฟอร์

DAY 5 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดิลวัลท์ เป็นที่ตั้งของ สถานีรถไฟกรินเดิลวัลด์ กรุน นำท่าน เข้าชม ถ้ำน้ำแข็งพันปี และลานสฟิงซ์ สัมผัสกับภาพของ ธารน้ำแข็ง นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค เพื่อ นั่งรถไฟไต่เขา ลงจากยอดเขาจุงเฟรา สู่ สถานีรถไฟเลาเทอร์บรุนเนิน เดินทางถึง เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค นำท่าน ผ่านชม โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ ผ่านชม โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ ผ่านชม โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ นำท่านเดินทางสู่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ

DAY 6 : นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

DAY 7 : นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เมืองเบิร์น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน