ทัวร์ รัสเซีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์รัสเซีย เมืองมอสโคว์ พิพิธภัณฑ์อวกาศ พระราชวังเครมลิน พระราชวังฤดูร้อน by Singapore Airlines 7 วัน 4 คืน
ZDME16 : รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [เลสโก มอสเซนต์ฟีเวอร์] BY SQ

7 วัน 4 คืน

เปิดประสบการณ์ใหม่รถไฟตู้นอนมอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กชมสวนVDNKHใหญ่ที่สุดในรัสเซียตื่นตากับพิพิธภัณฑ์อาวกาศสนุกกับกิจกรรมDIYตุ๊กตาแม่ลูกดกเข้าชมพระราชวังปัเตอร์ฮอฟพิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจถ่ายรูปชิคชิคสวนโคโลเมนสโกเยสวนซายาร์ดเยช้อปปิ้งสุดมันส์ห้างกุมถนนเนฟสกี้ห้างแกลเลอเรีย
DAY 1 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์

DAY 2 : นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์ นำท่านเดินทางสู่สวน VDNKH Expo Park นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ นำท่านเดินทางสู่ ตลาดอิสไมโลโว่ นำท่านเดินทางสู่ ร้านผลิตตุ๊กตาแม่ลูกดก

DAY 3 : นำท่านเดินทางเข้าชม พระราชวังเครมลิน เป็นที่ตั้งของ มหาวิหารอัสสัมชัญ ชม มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ผ่านชม ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
นำท่านเดินเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง เป็นที่ตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ มหาวิหารเซนต์ บาซิล ชม หอนาฬิกาซาวิเออร์ ชมห้างสรรพสินค้ากุม ชม อนุสรณ์สถานเลนิน นำท่านเดินทางสู่ สวนซายาร์ดเย นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ เพื่อเดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟตู้นอน

DAY 4 : นำทานเดินทางถึง เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก นำท่านเดินทางเข้าชม พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ นำท่านเดินทางเข้า พระราชวังฤดูหนาว ชม พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ นำท่านเดินทางสู่ ถนนเนฟสกี้

DAY 5 : นำท่านเดินทางเข้าชม มหาวิหารเซนต์ ไอแซค นำท่านเดินทางเข้าชม โบสถ์หยดเลือด นำท่านช้อปปิ้ง ห้างแกลเลอเรีย นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง นำท่านเดิน
ทางสู่ เมืองมอสโคว์ เดินทางถึง เมืองมอสโคว์

DAY 6 : นำท่านแวะถ่ายรูปด้านหน้า สวนโคโลเมนสโกเย นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์

DAY 7 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ทัวร์รัสเซีย เมืองมอสโคว์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมรัสเซีย ราคาใกล้เคียงกัน