ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

CZ53 : เซี่ยงไฮ้ หังโจว ดิสนี่ย์แลนด์ By CZ

5 วัน 3 คืน

ภัตตาคารพิเศษไก่ขอทาน+หมูตงพอนำท่านสู่หมู่บ้านชาหลงจิ่งแหล่งผลิตใบชาเขียวที่ขึ้นชื่อของจีน“หลงจิ่งฉา”กล่าวกันว่า“ดื่มชาหลงจิ่งเพียง1จิบปากจะหอมตลอดวัน”เนื่องจากว่าชาหลงจิ่งนั้นมีรสชาติที่อ่อนละมุน จากยอดของใบชาที่มีกรรมวิธีทำด้วยการคั่วในขณะที่ใบชายังสดชาหลงจิ่งจึงได้รับการยอมรับจากนักดื่มชาทั่วทุกมุมโลกเหมาะแก่ผู้ที่กำลังเริ่มหัดดื่มชาเพราะชาจะมีรสอ่อนๆสีสวยรสหวานไม่ ฝาดกลิ่นหอมจางๆที่สำคัญยังมีประโยชน์มากมายเช่นบำรุงสายตาลดไขมันในเส้นเลือดลดน้ำหนักนำท่านช้อปปิ้งถนน โบราณเหอฝั่งเจียเป็นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็น ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหังโจวได้อย่างดีถนน สายนี้มีความยาว460เมตรกว้าง120เมตรในปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสร้างโบราณ ส่วนหนึ่งแล้วบ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้นใหม่ล้วนสร้างจากไม้และมุงหลังคาสีครามอิสระช้อป ปิ้งตามอัธยาศัยกับสินค้ามากมาย ค่ำบริการอาหารค่ำณภัตตาคารขายของที่ระลึกต่างๆมากมายอิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยนำท่านเที่ยวชมหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮโฉมใหม่(หาดไว่ทาน)ต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมัยอาณานิคมพร้อมชมอาคารสูงตระหง่านซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรปนำท่านเดินทางสู่ถนนนานกิงถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองเซี่ยงไฮ้สองข้างทางจะมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าต่างๆมากมายมีความยาวประมาณ1.5ก.ม.อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ภัตตาคาร พิเศษไก่ขอทาน+หมูตงพอนำท่านสู่ หมู่บ้านชาหลงจิ่ง แหล่งผลิตใบชาเขียวที่ขึ้นชื่อของจีน “หลงจิ่งฉา” กล่าวกันว่า “ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบปากจะหอมตลอดวัน” เนื่องจากว่าชาหลงจิ่งนั้นมีรสชาติที่อ่อนละมุน จากยอดของใบชาที่มีกรรมวิธีทำด้วยการคั่ว ในขณะที่ใบชายังสด ชาหลงจิ่งจึงได้รับการยอมรับจากนักดื่มชาทั่วทุกมุมโลก เหมาะแก่ผู้ที่กำลังเริ่มหัดดื่มชา เพราะชาจะมีรสอ่อนๆสีสวย รสหวานไม่ ฝาด กลิ่นหอมจางๆ ที่สำคัญยังมีประโยชน์มากมาย เช่น บำรุงสายตา ลดไขมันในเส้นเลือด ลดน้ำหนัก นำท่านช้อปปิ้ง ถนน โบราณเหอฝั่งเจีย เป็นถนนสายหนึ่งที่ สะท้อนให้เห็น ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหังโจวได้อย่างดี ถนน สายนี้มีความยาว 460 เมตร กว้าง120เมตร ในปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสร้างโบราณ ส่วนหนึ่งแล้ว บ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้นใหม่ล้วนสร้างจากไม้และมุงหลังคาสีคราม อิสระช้อป ปิ้งตามอัธยาศัยกับสินค้ามากมาย
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ขายของที่ระลึกต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย นำท่านเที่ยวชม หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮโฉมใหม่ (หาดไว่ทาน) ต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็น ถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆ ในสมัยอาณานิคม พร้อมชมอาคารสูงตระหง่าน ซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรป นำท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองเซี่ยงไฮ้ สองข้างทางจะมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าต่างๆมากมาย มีความยาวประมาณ 1.5 ก.ม. อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ทัวร์จีน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน