ทัวร์ มาเก๊า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์มาเก๊า โบสถ์เซ็นปอล lเมืองเวนิสเอเชีย เมืองจำลองปารีส by Air MACAU 3 วัน 2 คืน
MFM-005 : Macau มาเก๊า จูไห่ BY NX

3 วัน 2 คืน

ชมเมืองจำลองปารีส‘PARISIAN’lเมืองเวนิสเอเชีย‘THEVENETIAN’ สักการะเจ้าแม่กวนอิมlชมความงามโบสถ์เซ็นปอล เดินทางโดยสายการบินแอร์มาเก๊า(NX) ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า1,650บาทไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ2,000บาท/ท่าน/ทริป หมายเหตุ: รายการและราคาทัวร์นี้เป็นโปรโมชั่นหากเกิดปัญหาใดๆเช่นเที่ยวบินล่าช้าเนืองจากสภาพอากาศการเมืองหรือเป็นในส่วนของทางสายการบินทางเราขอสงวนสิทธิ์จะไม่มีการยกเลิกหรือคืนเงินให้ลค.ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ l เมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’
สักการะเจ้าแม่กวนอิม l ชมความงามโบสถ์เซ็นปอล
เดินทางโดยสายการบินแอร์มาเก๊า (NX)
ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า 1,650 บาท ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป
หมายเหตุ : รายการและราคาทัวร์นี้เป็นโปรโมชั่น หากเกิดปัญหาใดๆ เช่น เที่ยวบินล่าช้าเนืองจากสภาพอากาศ การเมือง หรือเป็นในส่วนของทางสายการบิน ทางเราขอสงวนสิทธิ์จะไม่มีการยกเลิกหรือคืนเงินให้ลค.ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ทัวร์มาเก๊า โบสถ์เซ็นปอล อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมมาเก๊า ราคาใกล้เคียงกัน