ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานเหย๋หลิ่ว by Thai Lion Air 5 วัน 3 คืน
VWTPE-03 : Coyote Guru Taiwan BY SL

5 วัน 3 คืน

☛ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินอู่ ☛อนุสรณ์เจียงไคเช็ค–ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป101 ☛อุทยานเหย๋หลิ่ว-สถานีรถไฟสือเฟิ่น–วัดหลงซันซื่อ ☛ช้อปปิ้ง3ไนท์มาร์เก็ตตลาดฝงเจี่ยตลาดซื่อหลินและตลาดซีเหมินติง ☛บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบินTHAILIONAIRน้ำหนักกระเป๋า20KG ☛พักไทจง1คืนไทเป1คืนเถาหยวน1คืนเที่ยวเต็มไม่มีอิสระ •เมนูพิเศษปลาประธานาธิบดี,ซีฟู้ดเหย๋หลิ่ว•
☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่
☛ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101
☛ อุทยานเหย๋หลิ่ว - สถานีรถไฟสือเฟิ่น – วัดหลงซันซื่อ
☛ ช้อปปิ้ง3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ย ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง
☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
☛ พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
• เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี , ซีฟู้ดเหย๋หลิ่ว •

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน