ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน อาลีซาน วัดพระถังซัมจั๋ง by Thai Lion Air 5 วัน 3 คืน
VWTPE-09N : Signature Taiwan มหัศจรรย์อาลีซาน BY SL

5 วัน 3 คืน

อุทยานแห่งชาติอาลีซานนั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี ☛ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินอู่ ☛อุทยานเหย๋หลิ่ว–หมู่บ้านโนราณจิ่วเฟิ่น–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ☛ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ☛บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบินTHAILIONAIRน้ำหนักกระเป๋า20KG ☛พักเจียอี้1คืนซินจู๋1คืนเถาหยวน1คืนเที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี
☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่
☛ อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโนราณจิ่วเฟิ่น – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
☛ ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
☛ พักเจียอี้ 1 คืน ซินจู๋ 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน