ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินอู่ by Thai Lion Air 5 วัน 3 คืน
VWTPE-08N : Lover Taiwan เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง BY SL

5 วัน 3 คืน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินอู่ ☛ถ่ายรูปชิคชิคที่หมู่บ้านสายรุ้ง–ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101 ☛อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น–อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ☛ช้อปปิ้ง3ตลาดดังตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตตลาดซื่อหลินและตลาดซีเหมินติง ☛บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบินTHAILIONAIRน้ำหนักกระเป๋า20KG ☛พักไทจง1คืนไทเป1คืนเถาหยวน1คืนเที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่
☛ถ่ายรูปชิค ชิค ที่ หมู่บ้านสายรุ้ง – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
☛ อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
☛ ช้อปปิ้ง3 ตลาดดัง ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง
☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
☛ พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน