ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น วัดเหวินอู่ by Thai Lion Air 4 วัน 2 คืน
VWTPE-07N : Taiwan First Step ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา BY SL

4 วัน 2 คืน

☛ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา!!–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินอู่ ☛อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ☛ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ☛บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบินTHAILIONAIRน้ำหนักกระเป๋า20KG ☛พักเถาหยวน1คืนซินจู๋1คืนเที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา !! – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่
☛ อุทยานเหย่หลิว -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
☛ ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
☛ พักเถาหยวน 1 คืน ซินจู๋ 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน