ทัวร์ จอร์เจีย อาร์เมเนีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย อาร์เมเนีย จอร์เจีย เยเรวาน ทบิลิซี วิหารเกกฮาร์ด วิหารคอร์วิราพ by Emirates 8 วัน 5 คืน
Amazing View of the Caucasus Mountains อาร์เมเนีย - จอร์เจีย BY EK

8 วัน 5 คืน

เยเรวาน|เซวาน|วิหารเกกฮาร์ด|วิหารคอร์วิราพ|ทบิลิซี|คาซเบกี้|อัพลิสต์ชิเคห์ #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ #รวมวีซ่าแล้ว
Day 1 : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2 : ออกเดินทางสู่ กรุงดูไบแวะรอเปลี่ยนเครื่อง นำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองเยเรวาน ถึงสนามบินกรุงเยเรวาน ประเทศอาร์เมเนีย นำท่านเที่ยวชมเมืองเยเรวาน นำท่านชมเดอะคาสเคด นำท่านผ่านชมโรงละครแห่งชาติอาร์เมเนีย นำท่านเดินทางไปยังจตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่ วิหารเกกฮาร์ด จากนั้นนำท่านชมวิหารการ์นี นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองคอร์วิราพ นำท่านไปชมวิหารคอร์วิราพ เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในอาร์เมเนีย

Day 4 : นำท่านออกเดินทางไปยังเมืองเซวาน นำท่านไปชมอารามเซวาน หรือมีชื่อเรียกว่าเซวานาแว๊งค์ นำท่านล่องเรือทะเลสาบเชวาน ชมความสวยงามของทะเลสาบน้ำจืดที่มีความใหญ่นำท่านเดินทางสู่ เมืองบากราทาเชน นำท่านผ่านด่านเมืองซาดาโคลและเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศจอร์เจีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองบากราทาเชน นำท่านเดินทางสู่เมืองทบิลิซี นำท่านชมทัศนียภาพบรรยากาศของเมืองทบิลิซี นำท่านชม โบสถ์เมเคตี นำทุกท่านชมสะพานแห่งสันติภาพ

Day 5 : นำท่านออกเดินทางไปยังเมืองกูดาอูรี ระหว่างทางนำท่านชมป้อมอันนานูรี นำท่านชมอนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย เดินทางต่อไปยังเมืองคาซเบกี้ นำท่านชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ เป็นสัญลักษณ์สำคัญหนึ่งของประเทศจอร์เจีย

Day 6 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน นำท่านเดินทางไปยังเมืองอัพลิสต์ชิเคห์ นำท่านเดินทางสู่เมืองมิสเคต้า ชมวิหารจวารี ชมวิหารสเวติสโคเวลี นำท่านเดินทางสู่อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย

Day 7 : นำท่านไปชมวิหารซีโอนี นำท่านชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี นำท่านเที่ยวชมเมืองเก่าทบิลิซี ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริกาลา ชมโรงอาบน้ำโบราณ ให้เวลาท่านได้ ช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมมากมาย นำเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับออกเดินทางกลับสู่กรุงดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร
Day 8 :


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
16 – 23 มิ.ย 2563 อังคาร - อังคาร 48,900
46,900
-

ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย อาร์เมเนีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจอร์เจีย อาร์เมเนีย ราคาใกล้เคียงกัน