ทัวร์ จอร์เจีย อาร์เมเนีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย อาร์เมเนีย จอร์เจีย เยเรวาน ทบิลิซี วิหารเกกฮาร์ด วิหารคอร์วิราพ by Emirates 8 วัน 5 คืน
Amazing View of the Caucasus Mountains อาร์เมเนีย - จอร์เจีย BY EK

8 วัน 5 คืน

เยเรวาน|เซวาน|วิหารเกกฮาร์ด|วิหารคอร์วิราพ|ทบิลิซี|คาซเบกี้|อัพลิสต์ชิเคห์ #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ #รวมวีซ่าแล้ว
Day 1 : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2 : ออกเดินทางสู่ กรุงดูไบแวะรอเปลี่ยนเครื่อง นำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองเยเรวาน ถึงสนามบินกรุงเยเรวาน ประเทศอาร์เมเนีย นำท่านเที่ยวชมเมืองเยเรวาน นำท่านชมเดอะคาสเคด นำท่านผ่านชมโรงละครแห่งชาติอาร์เมเนีย นำท่านเดินทางไปยังจตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่ วิหารเกกฮาร์ด จากนั้นนำท่านชมวิหารการ์นี นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองคอร์วิราพ นำท่านไปชมวิหารคอร์วิราพ เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในอาร์เมเนีย

Day 4 : นำท่านออกเดินทางไปยังเมืองเซวาน นำท่านไปชมอารามเซวาน หรือมีชื่อเรียกว่าเซวานาแว๊งค์ นำท่านล่องเรือทะเลสาบเชวาน ชมความสวยงามของทะเลสาบน้ำจืดที่มีความใหญ่นำท่านเดินทางสู่ เมืองบากราทาเชน นำท่านผ่านด่านเมืองซาดาโคลและเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศจอร์เจีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองบากราทาเชน นำท่านเดินทางสู่เมืองทบิลิซี นำท่านชมทัศนียภาพบรรยากาศของเมืองทบิลิซี นำท่านชม โบสถ์เมเคตี นำทุกท่านชมสะพานแห่งสันติภาพ

Day 5 : นำท่านออกเดินทางไปยังเมืองกูดาอูรี ระหว่างทางนำท่านชมป้อมอันนานูรี นำท่านชมอนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย เดินทางต่อไปยังเมืองคาซเบกี้ นำท่านชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ เป็นสัญลักษณ์สำคัญหนึ่งของประเทศจอร์เจีย

Day 6 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน นำท่านเดินทางไปยังเมืองอัพลิสต์ชิเคห์ นำท่านเดินทางสู่เมืองมิสเคต้า ชมวิหารจวารี ชมวิหารสเวติสโคเวลี นำท่านเดินทางสู่อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย

Day 7 : นำท่านไปชมวิหารซีโอนี นำท่านชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี นำท่านเที่ยวชมเมืองเก่าทบิลิซี ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริกาลา ชมโรงอาบน้ำโบราณ ให้เวลาท่านได้ ช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมมากมาย นำเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับออกเดินทางกลับสู่กรุงดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร
Day 8 :

ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย อาร์เมเนีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจอร์เจีย อาร์เมเนีย ราคาใกล้เคียงกัน