ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านจิ่วเฟิน อุทยานเหย๋หลิ่ว by Thai Smile Airways 5 วัน 3 คืน
S02 : Taiwan Lion พาจ๊วดดดด BY SL

5 วัน 3 คืน

Day 1 : พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง นำท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน

Day 2 : ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน ประเทศไต้หวัน นำท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว เดินทาง ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด นำท่าน นมัสการรูปปั้นพระถังซัมจั๋ง นำท่าน นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หลังอาหารนำท่าน ชิมชาอู่หลง นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านสายรุ้ง สถานที่ถ่ายรูปสุดฮิต จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและ เป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครัน

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไต้หวัน นำท่านสู่ Cosmetic Shop จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย่หลิว จุดเหนือสุดของไต้หวัน นำท่าน สัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟิน ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสือเฟิน จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังTaipei Fish Market หรือ ตลาดปลาไทเป ซึ่งเป็นตลาดขายปลาและอาหารทะเลสดๆ

Day 4 : นำท่านเดินทางสู่ วัดเซี๋ยไห่ วัดแห่งนี้มีเทพอันศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ภายในมากมายหลายองค์ นำท่าน ชมศูนย์ Germanium นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านทหารโบราณ เป็นหมู่บ้านโบราณแห่งแรกของประเทศไต้หวัน นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป นำท่าน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง นำทุกท่านเดินทาง ถึง สนามบินเถาหยวน

Day 5 : ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน