ทัวร์ จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน


 อาเซอร์ไบจานเป็นดินแดนในจุดเชื่อมต่อของภูมิภาคยุโรปตะวันออกและเอเชียตะวันตกเฉียงใต้อาเซอร์ไบจานสืบเชื้อสายมาจากชนชาติเซลจุคเติร์กและชาวเปอร์เซียโบราณสันนิษฐานว่าชื่อประเทศในปัจจุบันมาจากภาษาเปอร์เซียนโบราณที่แปลว่าดินแดนแห่งไฟเนื่องจากดินแดนแถบนี้มีทรัพยากรน้ำมันอุดมสมบูรณ์และเป็นศูนย์กลางศาสนาโซโรแอสเตอร์ซึ่งเป็นกลุ่มชนโบราณที่นับถือบูชาไฟ

จอร์เจียมีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า2,500ปีและภาษาจอร์เจียก็เป็นหนึ่งในภาษาเก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังมีการใช้อยู่เมืองหลวงทบิลิซีซึ่งมีอายุกว่า1,500ปีตั้งอยู่ในหุบเขาที่งดงามซึ่งถูกแบ่งโดยแม่น้ำมทควารีในอดีตพื้นที่ส่วนใหญ่ของจอร์เจียถูกยึดครองโดยเปอร์เซียอาหรับเติร์กและมองโกลในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่7จนถึงศตวรรษที่18
	บากูเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของอาเซอร์ไบจานตั้งอยู่ชายฝั่งทางใต้ของคาบสมุทรเล็กๆที่ยื่นออกไปในทะเลแคสเปียนชื่ออับชิรอนABSERONประกอบด้วยพื้นที่3ส่วนคือย่านเมืองเก่าตัวเมืองปัจจุบันและตัวเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยโซเวียตซึ่งฉายาของกรุงบากูก็คือดูไบแห่งเอเชียกลาง
	โกบุสตานตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองบากูเป็นบริเวณที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการแกะสลักภาพบนหิน
ของมนุษย์ที่งดงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สำคัญอีกที่หนึ่งของอาเซอร์ไบจานเพราะเคยเป็นสถานที่ที่มนุษย์ยุคหินตั้งรกรากไว้เมื่อประมาณ30,000ปีที่แล้วภายในอุทยานมีหินสลักกว่า6,000ชิ้นมีอายุราว5,000–30,000ปีรวมทั้งถ้ำที่พักอาศัยและหลุมศพของมนุษย์ในยุคหินเก่าจนถึงยุคกลางและนอกจากนั้นยังมีภูเขาโคลนที่มีรูปร่างเหมือนภูเขาไฟซึ่งมีโคลนสีดำพลุ่งขึ้นมาตลอดเวลา
	แหลมอับเชรอนที่ตั้งของยูนาร์แดกหรือที่แปลได้ในภาษาท้องถิ่นว่ำ“BURNINGMOUNTAIN”เป็นแหล่งก๊าซธรรมชำติไฮโดรคาร์บอนที่พวยพุ่งออกมาจากพื้นพิภพผ่านชั้นหินทรายขึ้นมาเป็นแหล่งไฟธรรมชำติที่สวยงามทำให้ประเทศอาเซอร์ไบจานถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งอัคคี
	ทบิลิซี่เมืองหลวงของประเทศจอร์เจียที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมายและมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจียตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูราหรือเรียกว่าแม่น้ำมิตควารี
	คาซเบกีชื่อเมืองดั้งเดิมในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นเมืองสเตพานท์สมินด้าตั้งอยู่บนความสูงจำกระดับน้ำทะเลประมาณ1,740เมตรและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีโดยในฤดูหนำวจะหนาวจัดถึง-5องศาเซลเซียสเลยMUเดียวนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของโบสถ์เกอเกติGERGETITRINITYCHURCHอันโด่งดัง
	อนานูรีสถานที่ตั้งของป้อมอนานูรีสถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวีที่ถูกสร้างขึ้นให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่16-17ภายในยังมีโบสถ์2หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่าน
	ซิกนากีเมืองเล็กๆที่มีการปลูกพืชพันธุ์ไม้หลายอย่างโดยเฉพาะต้นองุ่นพันธุ์ต่างๆจึงทำให้เป็นเมืองที่มีความสำคัญในการทำเหล้าไวน์และอาหารที่สำคัญของจอร์เจีย…
=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 15601
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

EURO29 : Azerbaijan**Georgia BY EK

8 วัน 5 คืน

อาเซอร์ไบจานเป็นดินแดนในจุดเชื่อมต่อของภูมิภาคยุโรปตะวันออกและเอเชียตะวันตกเฉียงใต้อาเซอร์ไบจานสืบเชื้อสายมาจากชนชาติเซลจุคเติร์กและชาวเปอร์เซียโบราณสันนิษฐานว่าชื่อประเทศในปัจจุบันมาจากภาษาเปอร์เซียนโบราณที่แปลว่าดินแดนแห่งไฟเนื่องจากดินแดนแถบนี้มีทรัพยากรน้ำมันอุดมสมบูรณ์และเป็นศูนย์กลางศาสนาโซโรแอสเตอร์ซึ่งเป็นกลุ่มชนโบราณที่นับถือบูชาไฟ จอร์เจียมีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า2,500ปีและภาษาจอร์เจียก็เป็นหนึ่งในภาษาเก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังมีการใช้อยู่เมืองหลวงทบิลิซีซึ่งมีอายุกว่า1,500ปีตั้งอยู่ในหุบเขาที่งดงามซึ่งถูกแบ่งโดยแม่น้ำมทควารีในอดีตพื้นที่ส่วนใหญ่ของจอร์เจียถูกยึดครองโดยเปอร์เซียอาหรับเติร์กและมองโกลในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่7จนถึงศตวรรษที่18  บากูเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของอาเซอร์ไบจานตั้งอยู่ชายฝั่งทางใต้ของคาบสมุทรเล็กๆที่ยื่นออกไปในทะเลแคสเปียนชื่ออับชิรอนABSERONประกอบด้วยพื้นที่3ส่วนคือย่านเมืองเก่าตัวเมืองปัจจุบันและตัวเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยโซเวียตซึ่งฉายาของกรุงบากูก็คือดูไบแห่งเอเชียกลาง  โกบุสตานตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองบากูเป็นบริเวณที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการแกะสลักภาพบนหิน ของมนุษย์ที่งดงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สำคัญอีกที่หนึ่งของอาเซอร์ไบจานเพราะเคยเป็นสถานที่ที่มนุษย์ยุคหินตั้งรกรากไว้เมื่อประมาณ30,000ปีที่แล้วภายในอุทยานมีหินสลักกว่า6,000ชิ้นมีอายุราว5,000–30,000ปีรวมทั้งถ้ำที่พักอาศัยและหลุมศพของมนุษย์ในยุคหินเก่าจนถึงยุคกลางและนอกจากนั้นยังมีภูเขาโคลนที่มีรูปร่างเหมือนภูเขาไฟซึ่งมีโคลนสีดำพลุ่งขึ้นมาตลอดเวลา  แหลมอับเชรอนที่ตั้งของยูนาร์แดกหรือที่แปลได้ในภาษาท้องถิ่นว่ำ“BURNINGMOUNTAIN”เป็นแหล่งก๊าซธรรมชำติไฮโดรคาร์บอนที่พวยพุ่งออกมาจากพื้นพิภพผ่านชั้นหินทรายขึ้นมาเป็นแหล่งไฟธรรมชำติที่สวยงามทำให้ประเทศอาเซอร์ไบจานถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งอัคคี  ทบิลิซี่เมืองหลวงของประเทศจอร์เจียที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมายและมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจียตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูราหรือเรียกว่าแม่น้ำมิตควารี  คาซเบกีชื่อเมืองดั้งเดิมในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นเมืองสเตพานท์สมินด้าตั้งอยู่บนความสูงจำกระดับน้ำทะเลประมาณ1,740เมตรและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีโดยในฤดูหนำวจะหนาวจัดถึง-5องศาเซลเซียสเลยMUเดียวนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของโบสถ์เกอเกติGERGETITRINITYCHURCHอันโด่งดัง  อนานูรีสถานที่ตั้งของป้อมอนานูรีสถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวีที่ถูกสร้างขึ้นให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่16-17ภายในยังมีโบสถ์2หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่าน  ซิกนากีเมืองเล็กๆที่มีการปลูกพืชพันธุ์ไม้หลายอย่างโดยเฉพาะต้นองุ่นพันธุ์ต่างๆจึงทำให้เป็นเมืองที่มีความสำคัญในการทำเหล้าไวน์และอาหารที่สำคัญของจอร์เจีย…

อาเซอร์ไบจาน เป็นดินแดนในจุดเชื่อมต่อของภูมิภาคยุโรปตะวันออกและเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ อาเซอร์ไบจาน สืบเชื้อสายมาจากชนชาติเซลจุคเติร์กและชาวเปอร์เซียโบราณ สันนิษฐานว่าชื่อประเทศในปัจจุบันมาจากภาษาเปอร์เซียนโบราณที่แปลว่า ดินแดนแห่งไฟ เนื่องจากดินแดนแถบนี้มีทรัพยากรน้ำมันอุดมสมบูรณ์และเป็นศูนย์กลางศาสนาโซโรแอสเตอร์ ซึ่งเป็นกลุ่มชนโบราณที่นับถือบูชาไฟ

จอร์เจีย มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 2,500 ปี และภาษาจอร์เจียก็เป็นหนึ่งในภาษาเก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังมีการใช้อยู่ เมืองหลวงทบิลิซี ซึ่งมีอายุกว่า 1,500 ปี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่งดงามซึ่งถูกแบ่งโดยแม่น้ำมทควารี ในอดีตพื้นที่ส่วนใหญ่ของจอร์เจียถูกยึดครองโดยเปอร์เซีย อาหรับ เติร์กและมองโกล ในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 7 จนถึงศตวรรษที่ 18
 บากู เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของอาเซอร์ไบจานตั้งอยู่ชายฝั่งทางใต้ของคาบสมุทรเล็กๆ ที่ยื่นออกไปในทะเล แคสเปียนชื่ออับชิรอน ABSERON ประกอบด้วยพื้นที่ 3 ส่วน คือ ย่านเมืองเก่าตัวเมืองปัจจุบันและตัวเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยโซเวียตซึ่งฉายาของกรุงบากูก็คือ ดูไบแห่งเอเชียกลาง
 โกบุสตาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองบากูเป็นบริเวณที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการแกะสลักภาพบนหิน
ของมนุษย์ที่งดงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สำคัญอีกที่หนึ่งของอาเซอร์ไบจาน เพราะเคยเป็นสถานที่ที่มนุษย์ยุคหินตั้งรกรากไว้เมื่อประมาณ 30,000 ปีที่แล้ว ภายในอุทยานมีหินสลักกว่า 6,000 ชิ้น มี อายุราว 5,000 – 30,000 ปี รวมทั้งถ้ำที่พักอาศัย และหลุมศพของมนุษย์ในยุคหินเก่าจนถึงยุคกลาง และนอกจากนั้นยังมีภูเขาโคลนที่มีรูปร่างเหมือนภูเขาไฟซึ่งมีโคลนสีดำพลุ่งขึ้นมาตลอดเวลา
 แหลมอับเชรอน ที่ตั้งของยูนาร์แดก หรือที่แปลได้ในภาษาท้องถิ่นว่ำ “BURNING MOUNTAIN”เป็นแหล่งก๊าซธรรมชำติ ไฮโดรคาร์บอนที่พวยพุ่งออกมาจากพื้นพิภพผ่านชั้นหินทรายขึ้นมาเป็นแหล่งไฟธรรมชำติที่สวยงามทำให้ประเทศอาเซอร์ไบจานถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งอัคคี
 ทบิลิซี่ เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมายและมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูราหรือเรียกว่าแม่น้ำมิตควารี
 คาซเบกี ชื่อเมืองดั้งเดิมในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็น เมืองสเตพานท์สมินด้า ตั้งอยู่บนความสูงจำกระดับน้ำทะเล ประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีโดยในฤดูหนำวจะหนาวจัดถึง-5องศาเซลเซียสเลยMUเดียว นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของโบสถ์เกอเกติ GERGETI TRINITY CHURCH อันโด่งดัง
 อนานูรี สถานที่ตั้งของป้อมอนานูรี สถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี ที่ถูกสร้างขึ้น ให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่าน
 ซิกนากี เมืองเล็กๆที่มีการปลูกพืชพันธุ์ไม้หลายอย่างโดยเฉพาะต้นองุ่นพันธุ์ต่างๆ จึงทำให้เป็นเมืองที่มีความสำคัญใน การทำเหล้าไวน์ และอาหารที่สำคัญของจอร์เจีย…

ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Sep 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
06 – 13 ธ.ค 2562 ศุกร์ - ศุกร์ 45,900 -
28 ม.ค – 04 ก.พ 2563 อังคาร - อังคาร 45,900 -
27 ก.พ – 05 มี.ค 2563 พฤหัส - พฤหัส 45,900 -
19 – 26 มี.ค 2563 พฤหัส - พฤหัส 45,900 -

ทัวร์จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน ราคาใกล้เคียงกัน