ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ไต้หวัน . by NokScoot Airlines 5 วัน 3 คืน
ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา BY XW

5 วัน 3 คืน

|นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปีณอุทยานอาลีซัน|ตึกไทเป101|วัดหลงซาน| |ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา|วัดพระถังซัมจั๋ง|อนุสรณ์เจียงไคเช็ค| |ช้อปปิ้งซีหมินติง|ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต|
| นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี ณ อุทยานอาลีซัน | ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน |
| ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | อนุสรณ์เจียงไคเช็ค |
| ช้อปปิ้งซีหมินติง | ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต |

ทัวร์ไต้หวัน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน